Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Z dnem 12.10.2017 se ukinja predplačniški paket SIMPL GLOBAL. Posledično bodo nove aktivacije tega paketa onemogočene, vsi obstoječi uporabniki na paketu SIMPL GLOBAL, pa bodo lahko le-tega uporabljali do 13.11.2017. Po temu datumu, ko poteče aktivni zakup na paketu SIMPL GLOBAL, bodo storitve uporabnikom na voljo po pogojih paketa A1 SIMPL, lahko pa si sami izberejo in vključijo predplačniški paket SIMPL 200 ali SIMPL 1500 z zakupi enot.

Uporabniki predplačniškega paketa SIMPL GLOBAL, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve uporabniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 040 40 40 40, www.a1.si  ali se obrnete na zaposlene na A1 prodajnih mestih.

Več Skrij

Naročnike širokopasovnih storitev obveščamo, da s 1. 12. 2017 v veljavo stopijo spremenjeni Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev, v katerih je zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priporočilom AKOS v zvezi z izvajanjem določil Uredbe (EU) 2015/2120 spremenjeno VI. poglavje (Nedelovanje ali slabše delovanje širokopasovnih storitev in dostop do odprtega interneta).

Hkrati potrošnike, ki so naročniki širokopasovnih storitev, obveščamo da bodo od navedenega dne dalje imeli na spletni strani (https://moj.a1.si/ oziroma https://moj.amis.net/) na voljo podatke o hitrostih dostopa do interneta za izbrani naročniški paket na konkretnem priključku. Naročniki imajo v primeru da se z objavljenimi podatki ne strinjajo skladno s Posebnimi pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev pravico, da v 30 dneh od dneva objave podatkov brezplačno izberejo drug primerljiv paket, če je na voljo, ali odstopijo od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja ter brez pogodbene kazni.  Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu www.A1.si, na prodajnih mestih A1 in na brezplačni številki 040 40 40 40.

Več Skrij

Obveščamo vas, da zaradi uskladitve s spremembami, ki jih prinaša novela Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe dne 1. 11. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike. V obeh dokumentih se spremeni točka št. 102, ki se sedaj glasi:

»102. O vsaki spremembi Naročniške pogodbe, vključno njenih Prilog (Splošnih pogojev za potrošnike, Cenika, …) mora A1 obvestiti tiste Naročnike, na katere se te spremembe nanašajo in sicer najmanj trideset dni pred uveljavitvijo teh sprememb: (i) z objavo teh sprememb na svoji spletni strani A1.si, (ii) na prodajnih mestih in (iii) z SMS sporočilom ali z obvestilom po elektronskih pošti ali z objavo na uporabniškem portalu ali s pisnim obvestilom. Če Naročnik s predlaganimi spremembami ne soglaša, lahko v tridesetih dneh pred uveljavitvijo sprememb, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopi od Naročniške pogodbe s pisno odstopno izjavo izročeno A1. Če Naročnik v tem roku ne odstopi od Naročniške pogodbe, se šteje, da Naročnik s temi spremembami soglaša ter da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo. Z začetkom veljavnosti sprememb do takrat veljavna Naročniška pogodba v tem spremenjenem delu preneha veljati, v preostalem delu pa ostane v veljavi ob smiselnem vsebinskem upoštevanju sprememb.«

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na A1 prodajnih mestih.

Več Skrij