Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Sprememba posebnih pogojev za izvajanje širokopasovnih storitev

( 26.11.2019 )

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je sprejela Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (v nadaljevanju: Splošni akt). Besedilo Splošnega akta je dostopno na tej povezavi in velja z dnem 6.10.2019. Od tedaj dalje imajo uporabniki pravice, ki izhajajo iz navedenega Splošnega akta. 

Skladno z navedenim smo spremenili A1 Posebne pogoje za izvajanje širokopasovnih storitev, ki se uporabljalo od 6.10.2019, v veljavo pa stopijo na dan 30.12.2019.  Ti so dostopni na https://www.a1.si/sodelovanje/splosni-pogoji/telekomunikacijske-storitve.

Spremenjeno je bilo poglavje: VI. Nedelovanje ali slabše delovanje Širokopasovnih storitev in dostop do odprtega interneta in konkretne hitrosti posamezne stranke pogodbe

Spremembe pogojev se tako nanašajo na definicije in način sporočanja hitrosti dostopa do interneta ter vplivov na delovanje hitrosti dostopa do interneta, metodologijo merjenja hitrosti dostopa do interneta ter pravice in postopke uveljavljanja pravic v primerih, ko dejanska zagotovljena hitrost ni enaka pogodbeno dogovorjenim internetnim hitrostim.

Ker je sprememba pravic in obveznosti potrebna zaradi spoštovanja določil Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov, naročniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.

Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev (veljavni od 30. 12. 2019, v uporabi od 6. 10. 2019)

NAZAJ