Obvestila in novosti

Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in za pravne osebe in podjetnike

( 02.10.2017 )

Obveščamo vas, da zaradi uskladitve s spremembami, ki jih prinaša novela Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe dne 1. 11. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike. V obeh dokumentih se spremeni točka št. 102, ki se sedaj glasi:

»102. O vsaki spremembi Naročniške pogodbe, vključno njenih Prilog (Splošnih pogojev za potrošnike, Cenika, …) mora A1 obvestiti tiste Naročnike, na katere se te spremembe nanašajo in sicer najmanj trideset dni pred uveljavitvijo teh sprememb: (i) z objavo teh sprememb na svoji spletni strani A1.si, (ii) na prodajnih mestih in (iii) z SMS sporočilom ali z obvestilom po elektronskih pošti ali z objavo na uporabniškem portalu ali s pisnim obvestilom. Če Naročnik s predlaganimi spremembami ne soglaša, lahko v tridesetih dneh pred uveljavitvijo sprememb, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopi od Naročniške pogodbe s pisno odstopno izjavo izročeno A1. Če Naročnik v tem roku ne odstopi od Naročniške pogodbe, se šteje, da Naročnik s temi spremembami soglaša ter da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo. Z začetkom veljavnosti sprememb do takrat veljavna Naročniška pogodba v tem spremenjenem delu preneha veljati, v preostalem delu pa ostane v veljavi ob smiselnem vsebinskem upoštevanju sprememb.«

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na A1 prodajnih mestih.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.

Nova TV shema

Celotno prednastavljeno TV shemo in programske sklope, si lahko ogledate tukaj

Več Skrij