<span class="txt-white-desktop">A1 Blagajna</span> <span class="txt-white-desktop">A1 Blagajna</span>

A1 Blagajna

A1 davčna blagajna S (za naročnike, ki uporabljajo le eno blagajno in eno napravo):

Šifranti

Artikli
Dodajanje in urejanje artiklov
Vnos po tipu artiklov: blago iz nakupa ali blagovni paket, storitve in storitveni paket
Dodajanje in urejanje normativov (material)
Količinsko vodenje in izpis zaloge
Združevanje artiklov in storitev v prodajne pakete
Urejanje artiklov glede na vašo dejavnost
Urejanje artiklov preko zaledne pisarne
Dodajanje slike
Nastavitve količinskih minimalnih zalog artikla
Privzeta količina
Nastavitev tehtanega izdelka (pri uporabi tehtnice Libela G30)
Partnerji
Dodajanje in urejanje partnerjev
Prenos podatkov iz AJPES-ove baze
Popust pri partnerjih
Hitro iskanje po davčni številki na blagajno
Urejanje šifranta partnerjev preko zaledne pisarne
Sinhronizacija šifranta partnerjev na več blagajn
Enote mere
Prednastavljene enote mere
Dodajanje in urejanje enot mere
Nastavitev mer in merskih enot, prilagojenih za hiter izračun cen
Urejanje šifranta merskih enot preko zaledne pisarne
Sinhronizacija merskih enot na več blagajn
Davčne stopnje
Prednastavljene davčne stopnje
Dodajanje in urejanje davčnih stopenj
Urejanje šifranta davčnih stopnjah preko zaledne pisarne
Načini plačila
Prednastavljeni načini plačila
Dodajanje in urejanje načinov plačila
Urejanje šifranta načina plačila preko zaledne pisarne
Privzeti načini plačila
Nastavitve načinov plačila
Uporabniki
Dodajanje in urejanje novih uporabnikov blagajne
Dodelitev avtorizacij za zaposlene
Več uporabnikov na eni blagajni
Urejanje in dodelitev pravice uporabnika preko zaledne pisarne
Dodelitev pravic uporabnikom

 

Blagajna

Možnost razdeljenih plačil
Količinska kontrola prodaje artiklov na blagajni
Iskanje podatkov poslovnih partnerjev po AJPES bazi
Računi A4
Blagajniški prejemki (dodajanje, urejanje, tiskanje)
Možnost plačevanja preko Monete
Pregled zaključkov
Originalni račun na podjetje ali račun za končnega kupca
Vodenje negativnih zalog
Nastavitev decimalnega mesta zaokroževanja
Kartično poslovanje (WiFi povezava s plačilnim terminalom)
Bluetooth povezava s tehtnico (Libela 30G)
PIN prijava
Možnost spreminjanja privzetih cen na blagajni
Opomba na pozicije računa
Nastavitve kontrole minimalne količinske zaloge (obveščanje za minimum zaloge)

 

Prodaja

Izpis enostavnega računa in računa z več podrobnostmi
Hiter izbor artiklov in storitev s pomočjo slik proizvodov in storitev
Hitro iskanje po opisu ali črtni kodi (čitalec črtne kode)
Evidenca dnevnega prometa (zaključki)
Evidenca izdanih računov
Pregled računov v html formatu
Priprava podatkov za DURS
Pošiljanje računov preko elektronske pošte
Več hkrati odprtih računov
Izpis računov prek USB, Bluetooth ali Ethernet (TCP/IP) povezave
Prodaja sestavljenih artiklov in vodenje skladišča po normativih
Hiter prenos pozicije storniranega računa na blagajni
Potrjevanje računov izdanih preko Vezane knjige računov

 

Naročila kupcev

Vodenje naročil kupcev
Prenos naročenega blaga iz naročilnice na račun
Delni in celotni obračun naročenega blaga
Evidentiranje naročila po številki dokumenta

 

Nabava

Vhodni računi
Pregled prejetih računov
Vračila dobaviteljev
Evidentiranje vhodnih računov in količinsko polnjenje zalog

 

Maloprodajno skladišče

Pregled in izpis količinskega stanja zalog
Kontrola zalog na blagajni
Dovoli negativno skladišče
Nastavitev kontrole minimalne zaloge (obveščanje za minimum zaloge)

 

Pripomočki in varnost

Varnostna kopija v oblaku, na USB ključku ali preko e-pošte
Enostavna poročila in analiza prodaje na blagajni
Samodejna nadgradnja na nove verzije programa
Osveževanje zakonskih sprememb
Večnivojska sinhronizacija podatkov za večjo varnost (potrebna je internetna povezava)

 

Varnost pri potrjevanju računov

Samodejno potrjevanje nepotrjenih računov
Obvestilo o nepotrjenih računih pri zaključku blagajne
Obvestilo za nepotrjene račune pri izdaji računov (če imamo nepotrjen račun več kot 24ur)
Pregled nepotrjenih računov in potrjevanje vseh nepotrjenih računov na enkrat

 

Zaledna pisarna

Sinhronizacija podatkov s pisarno v oblaku
Pregled izdanih računov in prodaje
Pregled stanja maloprodaje skladišča in medskladiščnih prenosov
Pregled prodaje (analitika prodaje)
Analize in gibanje (rast/padec) prodaje
Dodajanje, spreminjanje šifrantov preko zaledne pisarne in sinhronizacija sprememb pri mobilni blagajni
Uvoz šifranta artiklov iz Excelove baze preko zaledne pisarne
Urejanje in vnos podatkov poslovnega prostora
Prijava poslovnega prostora preko zaledne pisarne
Nastavitev sinhronizacije artiklov po posamezni blagajni

 

Dodatne funkcionalnosti paketa A1 davčna blagajna (za naročnike z večimi blagajnami, na več napravah):

  • Povezava večjega števila blagajn v centraliziran sistem
  • Sinhronizacija davčne stopnje na več blagajnah
  • Sinhronizacija načinov plačila na več blagajnah
  • Izdaja računa za mizo
  • Centralizirano upravljanje šifrantov