Nagradni izziv Spletna brihta!

Dragi otroci, skupaj s starši odgovorite na vseh 6 vprašanj pravilno in dokažite, da ste prava Spletna brihta!

1. V spletnih klepetalnicah lahko poveš…

 • svoje ime in priimek
 • domači naslov
 • ime sošolca
 • ničesar od naštetega

  Nagradni izziv Spletna brihta se je zaključil 28.2.2021.
  Med vsemi sodelujočimi smo izžrebali tri zmagovalce, ki so pravilno odgovorili na vsa vprašanja in si prislužili naziv »Spletna brihta«. Zmagovalci prejmejo odličen telefon A1 Alpha 20! Čestitamo!

  Izžrebanci bodo obveščeni tudi po e-sporočilu in na našem FB profilu. Nagrado prejmejo po pošti.

  Izžrebanci so:

  • Vojko Šinigoj
  • Janja Stopar
  • Valerija Berk

  Pogoji nagradne igre »Spletna brihta«

  (V nadaljevanju: Pogoji)

  1. Organizator nagradne igre »Spletna brihta« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

  2. Nagradna igra bo potekala na spletni strani A1 www.A1.si, v času od 9.2.2021 – 28.2.2021 do 23.59 ure.

  3. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, od 6 do 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: uporabniki). Mladoletni uporabniki lahko sodelujejo v nagradni igri ter posredujejo svoje osebne podatke za ta namen le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika, ki jo lahko organizator po lastni presoji tudi preveri. Iz tega razloga je potrebno v teh primerih kot obvezni podatek za sodelovanje v nagradni igri navesti tudi veljavni elektronski naslov zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik mladoletne osebe z izpolnitvijo spletnega obrazca potrjuje, da je seznanjen s predmetnimi Pogoji, da je bil na te Pogoje izrecno opozorjen ter da se z njimi strinja. V teh pogojih uporabljen izraz »uporabnik« se smiselno nanaša tudi na zakonitega zastopnika mladoletnega uporabnika. V igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbah A1 Slovenija, d. d., Grey Ljubljana, d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, Mediodrom, d.o.o., Rozmanova ulica 16, 8000 Novo mesto ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb.

  4. Sodelovanje je omogočeno preko strani www.A1.si (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

  5. Uporabniki sodelujejo v nagradni igri tako, da v času od 9.2.2021 – 28.2.2021 do 23.59 ure na strani www.A1.si sprejmejo predmetne Pogoje, izpolnijo zahtevane podatke ter pravilno odgovorijo na vseh 6 zastavljenih vprašanj.

  6.1. Nagrade

  6.1.1. Nagrade za nagradno igro so:

  • - 3x telefon A1 Alpha 20

  Maloprodajna vrednost nagrade na dan 9.2.2021 je 149 EUR.

  6.2. S sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo in soglašajo, da jim v primeru, da so med nagrajenci, organizator pošlje obvestilo preko e-naslova ali sporočila na Facebooku, kjer morajo nagrajenci organizatorju posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, za namen prevzema nagrade.
  S prevzemom nagrade morajo soglašati ali pa nagrado prevzeti zakoniti zastopniki mladoletnega nagrajenca. Nagrajencu bo nagrada poslana po pošti le po predhodni pisni privolitvi staršev oz. zakonitega zastopnika.

  7. Rezultati nagradne igre so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.
  V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje ali ni prevzel nagrade v dogovorjenem roku, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
  Organizator bo za nagrajenca, za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

  8. S sodelovanjem v igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke na spletni strani nagradne igre ali Facebook aplikaciji pridobljene podatke o uporabniku (npr. ime in priimek, slika profila, elektronski naslov) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

  9. S sodelovanjem v igri se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Uporabnik izrecno soglaša, da lahko podjetje Facebook za organizatorja in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik aplikacije seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji.

  10. Uporabniki organizatorju dovoljujejo uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, naslov) v namene izvedbe igre.

  11. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.

  12. Privolitev k sodelovanju v nagradni igri je mogoče kadarkoli preklicati, vendar to predstavlja odpoved nadaljnjemu sodelovanju v nagradni igri.

  13. Sodelujoče mladoletne osebe so kadarkoli v času trajanja igre na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v igri. V kolikor soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz igre.

  14. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

  15. Sodelujoči je dolžan ravnati tudi v skladu s pogoji in pravili Facebook strani ter z vključitvijo v igro potrjuje, da se z njimi strinja. Sodelujoči sodeluje v igri kot uporabnik in/ali obiskovalec na lastno odgovornost. Organizator ne nosi nobene odgovornosti za spoštovanje le-teh s strani sodelujočih, niti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na prej omenjenih Facebook straneh. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri. Igro organizira organizator. Igra ni sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani ali v povezavi s Facebookom.

  16. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri.

  17. Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 28.2.2021 (po času organizatorja) zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom "Spletna brihta" na info@A1.si (vse to najkasneje 28.2.2021 do ure 23:59.)

  18. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

  19. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • - stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v igri,
  • - nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
  • - stroške internetne povezave se sodelujočemu zaračunava po vsakokrat veljavnem ceniku izbranega internetnega ponudnika,
  • - kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v aplikaciji nasproti sodelujočim v aplikaciji in/ali kateremukoli tretjemu,
  • - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • - kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v igri.

  20. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator igro tudi odpove. O tem mora preko medijev (na Facebook strani https://www.facebook.com/A1Slovenija/) obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

  21. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  22. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani www.A1.si. S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči oz. uporabnik s temi pogoji soglaša.

  23. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.A1.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@A1.si, s pripisom »Spletna brihta«.

   

  V Ljubljani, dne 9.2.2021

  Več Skrij