Da doživiš portal v vsem sijaju, Prijavi se
Portal
poganja:

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.mozaik.si

1. Opredelitve pojmov

A1 Slovenija je družba A1 Slovenija, d. d. s sedežem na naslovu Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana. 

Uporabnik je uporabnik spletnega mesta www.mozaik.si oz. www.mozaik.si in/ali posamezne storitve, dostopne preko spletnega mesta www.A1.si.

Spletno mesto je spletno mesto družbe A1 Slovenija, dostopno na naslovu www.mozaik.si.

Storitev je vsaka storitev, katere uporabo A1 Slovenija omogoča uporabnikom preko spletnega mesta www.mozaik.si. 

Splošni pogoji so ti Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Mozaik.si, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta in storitev. 

Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletnem mestu, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo. 

Registracija je postopek, namenjen preverjanju identitete uporabnika, in je pogoj za uporabo nekaterih storitev oziroma funkcionalnosti spletnega mesta. 

Uporabniški račun je skupek informacij povezanih z določenim uporabnikom večuporabniškega računalniškega sistema. Vsak uporabniški račun je sestavljen iz uporabniškega imena in gesla, ki določata varnostno raven dostopa do sistemskih storitev. 

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev.

Ponudnik in skrbnik spletnega mesta www.mozaik.si je A1 Slovenija. A1 Slovenija samostojno določa ponudbo storitev in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletnim mestom.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev, lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali navodila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija, ki ureja način obdelave osebnih podatkov s strani A1 Slovenija.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

3. Uporaba spletnega mesta in storitev 

Za uporabo spletnega mesta in storitev ni starostne omejitve. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno mesto in storitve v skladu s splošnimi pogoji, morebitnimi navodili in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim A1 Slovenija zagotavlja spletno mesto in storitve. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pogojev (kot npr. zloraba spletne strani na spletnem mestu in/ali storitve) je uporabnik - kršitelj A1 Slovenija in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, A1 Slovenija pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletnega mesta in storitev. A1 Slovenija sme nadalje uporabniku brez opozorila blokirati možnost prijave, izbrisati vse njegove vsebine in mu ukiniti uporabniški račun. 

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno mesto in storitve izključno v nekomercialne namene. Uporaba spletnega mesta in storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletnega mesta in storitev je prepovedana. Uporabnik A1 Slovenija odgovarja za vso škodo, ki A1 Slovenija nastane, če uporabnik spletno mesto in/ali storitve uporablja v komercialne namene ali če spletno mesto in/ali storitve uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno mesto in/ali storitve zlorabi na kakršenkoli drug način.

V primeru, da uporabnik katerokoli vsebino (vključno z vsebino sporočil, ki jih posreduje v okviru uporabe storitev) oblikuje sam, vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi, nadlegujoča, grozilna, vulgarna, marketinška, komercialna in/ali kakorkoli drugače sporna (kot npr.: izražanje sovraštva, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.)

Če se A1 Slovenija tako določi, lahko v okviru spletnega mesta omogoča tudi prijavo oz. naročilo na elektronske novice in obvestila. Uporaba te storitve je možna le, če se uporabnik strinja s temi Splošnimi pogoji in Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija. Za prijavo na novice in obvestila je obvezen vnos veljavnega elektronskega naslova. Mozaik.si/A1 Slovenija bo uporabniku pošiljal novice in obvestila na elektronski naslov v obsegu in vsebini v skladu s svojo presojo. Uporabnik se lahko od prejema novic in obvestil kadarkoli odjavi, s klikom na povezavo vsebovano na dnu prejete novice oz. obvestila. Prejete novice in obvestila so zgolj informativne narave.

4. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega mesta oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem mestu opravili registracijo (v nadaljevanju: registrirani uporabnik).

Uporabnik mora v postopku registracije vpisati vse zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s temi splošnimi pogoji. Uporabnik je dolžan zagotoviti resnične podatke. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ali iz drugih razlogov, ima A1 Slovenija pravico zavrniti registracijo.
A1 Slovenija sme po lastni presoji zavrniti registracijo uporabnika oz. uporabo storitev, če je uporabnik v preteklosti kršil te splošne pogoje in/ali Navodila.

Registriranemu uporabniku se na spletnem mestu www.mozaik.si dodeli uporabniški račun.
Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da A1 Slovenija njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

A1 Slovenija lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega mesta ali za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

A1 Slovenija sme posameznemu uporabniku brez opozorila blokirati možnost prijave, izbrisati vse njegove vsebine in mu ukiniti uporabniški račun, če ima uporabnik nespodobno ali neprimerno uporabniško ime.

Neregistrirani uporabnik storitve je tisti uporabnik, ki obišče spletno mesto in se ne registrira. Na voljo so mu zgolj posamezne storitve oz. vsebine, ne more pa uporabljati tistih storitev oz. pregledovati tistih vsebin, za katere tako določi A1 Slovenija.

A1 Slovenija se po svojih najboljših močeh trudi na spletnem mestu zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. A1 Slovenija prav tako ne odgovarja uporabnikom za morebitno nedosegljivost spletnega mesta in storitev, za motnje pri dostopu do spletnega mesta in storitev, za motnje pri uporabi spletnega mesta in storitev, za slabšo kakovost spletnega mesta in storitev ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletnim mestom in storitvami.

Uporabniki uporabljajo vsebine in storitve na lastno odgovornost. 

A1 Slovenija sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletnega mesta in/ali storitev: (i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati spletnega mesta oz. izvajati storitev in (ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

A1 Slovenija omogoča svojim uporabnikom uporabo storitev tretjih oseb v obsegu in pod pogoji, kot jih določajo te tretje osebe. A1 Slovenija ne odgovarja za vsebino, kakovost, pogoje in skladnost (izvajanja) storitev tretjih oseb z veljavnimi predpisi. 

5. Nagradne igre

A1 Slovenija občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji nagradnih iger. A1 Slovenija bo ob vsaki posamezni nagradni igri navedel v kakšni vlogi nastopa, kakšne so nagrade, in objavil pravila nagradne igre.

6. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je A1 Slovenija oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vsebin, ki so last A1 Slovenija oz. je A1 Slovenija imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja A1 Slovenija. 

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. 

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnih straneh spletnega mesta www.mozaik.si, so last A1 Slovenija oz. njegovih povezanih družb oz. je A1 Slovenija imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ne sme uporabljati brez izrecnega predhodnega dovoljena A1 Slovenija. 

7. Izključitev odgovornosti

A1 Slovenija ne prevzema odgovornosti za:

  • nedelovanje posamezne storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitve;
  • nedelovanje posamezne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
  • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe posamezne storitve. 

A1 Slovenija si v okviru uporabe spletnega mesta in/ali storitev ter v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore v podatke spletnega mesta www.mozaik.si oz. storitev A1 Slovenija ne odgovarja. 

Če uporabnik zlorabi spletno mesto  in/ali storitev tako, da z uporabo storitev nedovoljeno posega v pravice tretjih, A1 Slovenija ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje uporabnika. 

A1 Slovenija, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi:

  • za osebne poškodbe in zdravstvene posledice katerekoli narave, povzročene indirektno ali direktno z ogledom ali uporabo spletnega mesta;
  • za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij;
  • za katerokoli prekinitev prenosov s spletnega mesta ali nanjo;
  • za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno. 

Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnega mesta in/ali storitev. 

8. Končne določbe 

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem mestu na spletnem naslovu https://www.mozaik.si/splosni-pogoji/
Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku spletnega mesta. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletnem mestu v času oddaje naročila.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletnega mesta so uporabnikom na voljo na elektronskem naslovu info@mozaik.si.

Ti splošni pogoji začnejo veljati 23.04.2018.

Med številnimi delčki Mozaika lahko želene vsebine iščete po ključnih besedah, naslovih, imenih ali izvornih nazivih. Naj vas vodi radovednost, da odkrijete vsak dan nekaj novega.

Oznake
Članki
Zgodbe