Spremembe pogodbenih pogojev za Izdelke Microsoft

Obveščamo vas, da s 1. 3. 2022 A1 Slovenija, d. d. (v nadaljevanju: Družba A1) uvaja spremembe pogodbenih pogojev za Izdelke Microsoft. Spremembe so posledica prenove splošnih pogojev Družbe A1 in sprememb, ki jih uvaja ponudnik Microsoft na področju trajanja in podaljševanja naročniških obdobij za Izdelke Microsoft ter cen Izdelkov Microsoft. Izdelki Microsoft pa še naprej ostajajo v ponudbi Družbe A1.

Kaj to pomeni za vas?

S 1. 3. 2022 uvajamo naslednje ključne spremembe:

A) Sprememba splošnih pogojev

Pogoji za izvajanje storitev, objavljeni na https://www.bizstore.si/pogoji/splosni-pogoji/, za Izdelke Microsoft prenehajo veljati z dnem 28.2.2022 (v nadaljevanju: stari splošni pogoji) in jih z dnem 1.3.2022 nadomestijo Splošni pogoji za izvajanje in posredovanje storitev, produktov in rešitev, ki niso Elektronske komunikacijske storitve, za pravne osebe in podjetnike, objavljeni na https://www.a1.si/sodelovanje/splosni-pogoji/poslovne-resitve (v nadaljevanju: novi splošni pogoji). Posledično se v Posebnih pogojih za uporabo Izdelkov Microsoft, uporabniških pogodbah  in v drugih dokumentih v zvezi z Izdelki Microsoft z dnem 1.3.2022 sklici na stare splošne pogoje nadomestijo s sklici na nove splošne pogoje.

B) Migracija Izdelkov Microsoft s spletne strani www.bizstore.si na Portal za upravljanje z naročili Cloud Market

Zaradi predvidene migracije Izdelkov Microsoft s spletne strani www.bizstore.si na Portal za upravljanje z naročili Cloud Market, se z dnem 1.3.2022 v Posebnih pogojih za uporabo Izdelkov Microsoft, uporabniških pogodbah in drugih dokumentih v zvezi z Izdelki Microsoft sklici na dokumente, objavljene na www.bizstore.si, nadomestijo s sklici na spodaj navedene spletne strani:

C) Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft

Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft prenehajo veljati z dnem 28. 2. 2022 , z dnem 1. 3. 2022 obstoječo verzijo v celoti zamenjajo Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft, kot so objavljeni na: https://www.a1.si/sodelovanje/splosni-pogoji/poslovne-resitve

Ključne vsebinske spremembe Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft so naslednje: 

 • Celotno besedilo Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft se vsebinsko in terminološko ustrezno prilagodi novim splošnim pogojem.
 • Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft se ustrezno prilagodijo glede na spremembe, ki jih uvaja ponudnik Microsoft na področju trajanja in podaljševanja naročniških obdobij za Izdelke Microsoft ter cen Izdelkov Microsoft:
 1. ob nastopu vsakokratnega obnovitvenega obdobja za vsak tip licence, kot ga vodi ponudnik Microsoft, po 1. 3. 2022, oziroma za novo aktivirane tipe licenc od 1. 3. 2022 dalje, so za različne tipe licenc na voljo različna naročniška obdobja (npr. mesečno, 1-letno oziroma 3-letno);
 2.  ob nastopu vsakokratnega obnovitvenega obdobja za vsak tip licence, kot ga vodi ponudnik Microsoft, po 1. 3. 2022, oziroma za novo aktivirane tipe licenc od 1. 3. 2022 dalje, se ob preteku naročniškega obdobja za posamezen tip licence naročniško obdobje samodejno podaljša za enako naročniško obdobje. Sopogodbenik lahko Družbo A1 najkasneje v roku 72 ur po začetku naročniškega obdobja (začetnega ali samodejno podaljšanega) za posamezen tip licence  obvesti, da naročniškega obdobja ne želi podaljšati oziroma ga želi spremeniti v krajše naročniško obdobje. Odpoved s strani Sopogodbenika znotraj naročniškega obdobja ni mogoča.
 • V celotnem besedilu Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft se s 1. 3. 2022 izbrišejo sklicevanja na Pogoje obdelave osebnih podatkov (PGOP), saj ti z dnem 28. 2. 2022 prenehajo veljati, in se temu ustrezno prilagodijo tudi druge določbe.
 • Sopogodbenik Družbo A1 pooblašča, da Družba A1 izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo kakršnega koli Naročila Izdelkov Microsoft, kar vključuje, a ni omejeno na: (i) Aktivacijo naročenih Izdelkov Microsoft, (ii) Deaktivacijo naročenih Izdelkov Microsoft, (iii) Spremembo naročenih Izdelkov Microsoft, (iv) Potrditev pogojev Microsofta ali tretjih oseb, ki jih je Sopogodbenik predhodno sprejel v razmerju z Družbo A1. Družba A1 lahko ob naročilu posameznega Izdelka Microsoft za Sopogodbenika ustvari nov uporabniški račun na Portalu za upravljanje z naročili Cloud Market in Sopogodbeniku posreduje uporabniško ime in geslo za namen registracije. Izvedba registracije ni obvezna. Sopogodbenik je sam odgovoren za varstvo in uporabo podatkov o uporabniškem računu in geslu, ter izrecno pooblašča vsako osebo, ki bo uporabniško ime in geslo uporabila, da v imenu in za račun Sopogodbenika upravlja z Naročili Izdelkov Microsoft na Portalu za upravljanje z naročili Cloud Market.

D) Uporabniška pogodba za Izdelke Microsoft 

Po 1. 3. 2022 bodo ob nastopu vsakokratnega obnovitvenega obdobja za vsak tip licence, kot ga vodi ponudnik Microsoft, v veljavo stopile naslednje spremembe:

 • POMEMBNO: Ker ponudnik Microsoft ukinja možnost odpovedi znotraj naročniškega obdobja, se za vsak tip licence, kjer je to s strani ponudnika Microsoft omogočeno (glej seznam spodaj), 1-letno naročniško obdobje spremeni v 1-mesečno naročniško obdobje, ki teče od aktivacije dalje. Cena za posamezne tipe licenc, kjer se naročniško obdobje spremeni v mesečno, se spremenijo. V primeru, da želite 1-letno naročniško obdobje in si s tem zagotovite nižjo ceno v primerjavi z 1-mesečnim naročniškim obdobjem, vas prosimo, da preverite možnosti pri svojemu skrbniku A1 ali nam pišite na e-naslov ICTstoritve@a1.si  Seznam starih in novih cen ter naročniških obdobij, kot se za posamezne tipe licenc vključijo ob uveljavitvi zgoraj navedenih sprememb, je dostopen na: https://www.a1.si/poslovni/poslovne-resitve/it-resitve-in-resitve-v-oblaku/microsoft-365
 • V kolikor ste imeli za posamezne tipe licenc pripisane popuste, boste te popuste ohranili, pri čemer se bo odstotek popusta izračunal od nove cene posameznega tipa licence.
 • Po preteku naročniškega obdobja, kot je določeno v tem obvestilu, se za posamezen tip licence naročniško obdobje samodejno podaljša za enako naročniško obdobje. Sopogodbenik lahko Družbo A1 najkasneje v roku 72 ur po aktivaciji naročniškega obdobja oziroma začetku samodejno podaljšanega naročniškega obdobja za posamezen tip licence  obvesti, da naročniškega obdobja ne želi podaljšati oziroma ga želi spremeniti v drugačno naročniško obdobje. Odpoved s strani Sopogodbenika znotraj naročniškega obdobja ni mogoča. 
 • V celotnem besedilu uporabniške pogodbe se s 1.3.2022 izbriše sklicevanje na Prilogo 3 - Pogoje obdelave osebnih podatkov (PGOP), saj ti z dnem 28.2.2022 prenehajo veljati, in se temu ustrezno prilagodijo tudi druge določbe.
 • V uporabniški pogodbi se dosedanja Priloga M1 – Izdelki Microsoft Office 365 nadomesti z novo Prilogo M1, ki predstavlja vaše vsakokratno naročilo za Izdelke Microsoft na podlagi uporabniške pogodbe. Naročilo Izdelka Microsoft lahko posamezni sopogodbenik Družbi A1 poda bodisi elektronsko (npr. preko elektronske pošte ali Portala za upravljanje z naročili), osebno (npr. tako, da ga osebno izroči Družbi A1), pisno po pošti ali na kateri koli drug način kot ga omogoča Družba A1. Naročilo je z dnem, ko je podano Družbi A1, sestavni in neločljivi del uporabniške pogodbe.

POMEMBNO: V primeru, da ne želite ohraniti naročniškega obdobja, kot je navedeno v tem obvestilu, ampak želite sklenitev naročniškega razmerja za drugo naročniško obdobje (letno ali triletno) in si s tem zagotovite nižjo ceno, vas prosimo, da preverite možnosti pri svojemu skrbniku A1 ali nam pišite na e-naslov ICTstoritve@a1.si .

Več informacij o novih cenah, splošnih pogojih ter drugih s tem povezanih spremembah je objavljeno na https://www.a1.si/poslovni/poslovne-resitve/it-resitve-in-resitve-v-oblaku/microsoft-365
 

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi sopogodbeniki do 1.3.2022 odstopite od Uporabniške pogodbe za Izdelke Microsoft. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.