SMERNICE ZA UPORABO POSREDNIŠKIH STORITEV SKLADNO Z AKTOM O DIGITALNIH STORITVAH (DSA)

V družbi A1 Slovenija, d. d. si prizadevamo za vzpostavitev varnega, zanesljivega in zaupanja vrednega spletnega okolja. S tem namenom smo na podlagi Uredbe (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES (v nadaljevanju: Akt o digitalnih storitvah) pripravili naslednje smernice, ki veljajo za tiste naše storitve, ki se v skladu z Aktom o digitalnih storitvah štejejo za posredniške storitve. Te smernice dopolnjujejo pogodbene pogoje posameznih posredniških storitev.

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh smernicah (kot na primer posredniška storitev, prejemnik storitve), imajo pomen kot je za posamezni izraz določen z Aktom o digitalnih storitvah.

I. Določbe, ki se uporabljajo za vse posredniške storitve

I./1. Nezakonite vsebine
V okviru uporabe naših posredniških storitev je prepovedano razširjanje kakršne koli nezakonite vsebine. Nezakonita vsebina pomeni vsako informacijo, ki sama po sebi ali v povezavi z dejavnostjo, vključno s prodajo proizvodov ali zagotavljanjem storitev, ni skladna z veljavnimi predpisi. Med primere takšnih nezakonitih vsebin sodijo na primer:
 
 • sovražni govor ali teroristična vsebina ali protipravna diskriminatorna vsebina,
 • izmenjava fotografij, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok,
 • protipravna izmenjava zasebnih fotografij brez privolitve,
 • spletno zalezovanje,
 • prodaja neskladnih ali ponarejenih proizvodov,
 • prodaja proizvodov ali zagotavljanje storitev, ki kršijo pravo o varstvu potrošnikov,
 • neodobrena uporaba gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami,
 • nezakonita ponudba nastanitvenih storitev ali nezakonita prodaja živih živali.
Kot ponudnik posredniških storitev ne izvajamo spremljanja informacij, ki se prenašajo ali shranjujejo preko naših posredniških storitev. Prav tako ne izvajamo aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost prejemnikov storitev. Če smo v skladu z Aktom o digitalnih storitvah dolžni obravnavati določeno vsebino, praviloma uporabimo človeški pregled.

I./2. Kontaktna točka za organe držav članic, Komisijo in Odbor
Za posredovanje odločb o ukrepanju zoper nezakonito vsebino in odločb o zagotavljanju informacij ter drugo neposredno komuniciranje na podlagi Akta o digitalnih storitvah je za organe držav članic, Komisijo in Odbor na voljo enotna kontaktna točka na elektronskem naslovu: dsa@a1.si.

Za komunikacijo s kontaktno točko se uporabljata slovenski ali angleški jezik.

I./3. Kontaktna točka za prejemnike storitve
Za neposredno komuniciranje na podlagi Akta o digitalnih storitvah je za prejemnike storitev na voljo enotna kontaktna točka na elektronskem naslovu: dsa@a1.si.

I./4. Obveznost poročanja
Poročila o moderiranju vsebin bomo skladno s 15. členom Akta o digitalnih storitvah  enkrat letno objavili na a1.si.

II. Dodatne določbe za storitev gostovanja

II./1. Mehanizmi prijave in ukrepanja
Če določena informacija ali vsebina v okviru posredovane storitve, ki se skladno z Aktom o digitalnih storitvah šteje za storitev gostovanja, po vašem mnenju pomeni nezakonito vsebino, nam lahko tako vsebino prijavite preko elektronskega naslova: dsa@a1.si.

Vaša prijava mora biti dovolj natančna in ustrezno utemeljena, da jo lahko obravnavamo. Vključevati mora najmanj:
 
 • ustrezno utemeljeno pojasnilo razlogov, zakaj domnevate, da je informacija nezakonita vsebina;
 • jasno navedbo točne elektronske lokacije navedene informacije, kot je točen URL ali URL-ji, in po potrebi dodatne informacije, na podlagi katerih je mogoče prepoznati nezakonito vsebino, odvisno od vrste vsebine in konkretne storitve gostovanja;
 • vaše ime in elektronski naslov, razen v primeru informacij, za katere se šteje, da vključujejo eno od kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 Direktive 2011/93/EU (kazniva dejanja spolne zlorabe, kazniva dejanja spolnega izkoriščanja, kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo, pridobivanje otrok za spolne namene, vključno z napeljevanjem, pomočjo in podpiranjem ter poskusom);
 • izjavo, ki potrjuje, da ste v dobri veri prepričani, da so informacije in navedbe v prijavi točne in popolne.
Predlagamo, da izpolnite ta obrazec in ga priložite vaši prijavi.

Prijave nezakonitih vsebin obravnavamo skrbno, nepristransko in objektivno in pri tem sprejmemo ustrezne ukrepe glede na resnost in naravo kršitve.

Če vaša prijava vsebuje vaše elektronske kontaktne podatke, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja poslali potrdilo o prejemu prijave.

Brez nepotrebnega odlašanja vas bomo obvestili o svoji odločitvi v zvezi z informacijo, na katero se nanaša prijava, in sporočili informacije o možnih pravnih sredstvih v zvezi s to odločitvijo.

II./2. Obrazložitev
Vsakemu prizadetemu prejemniku storitve bomo, če razpolagamo z ustreznimi elektronskimi kontaktnimi podatki, predložili jasno in specifično obrazložitev z vsebino iz 3. in 4. odstavka 17. člena Akta o digitalnih storitvah za katero koli od omejitev, ki smo jih uvedli zato, ker so informacije, ki jih je zagotovil prejemnik storitve, nezakonita vsebina:
 
 • katere koli omejitve vidnosti posameznih informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitve, vključno z odstranitvijo vsebine, z onemogočitvijo dostopa do nje ali razvrstitvijo vsebine na nižje mesto;
 • začasna prekinitev, ustavitev ali druga omejitev denarnih plačil;
 • začasna prekinitev ali prenehanje zagotavljanja celotne storitve ali njenega dela;
 • začasna onemogočitev ali ukinitev računa prejemnika storitve.
Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar so informacije zavajajoče obsežne komercialne vsebine. 

II./3. Obveščanje o sumih kaznivih dejanj
Če izvemo za kakršne koli informacije, ki vzbudijo sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki vključuje ogrožanje življenja ali varnosti ene ali več oseb, ali da se tako kaznivo dejanje izvaja ali je verjetno, da bo storjeno, o svojem sumu takoj obvestimo pristojne organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe ter jim predložimo vse ustrezne informacije, ki jih imamo na voljo.

III. Končne določbe

III./1. Spremembe smernic
V primeru spremembe teh smernic, vas bomo obvestili z objavo na a1.si. Obvestilo o spremembi bo objavljeno pred začetkom veljavnosti spremembe.  

III./2. Veljavnost smernic
Te smernice stopijo v veljavo in se uporabljajo ob 17. 2. 2024 dalje.

Smernice lahko prenesete tukaj.