Je bila vaša zavarovana naprava ukradena ali poškodovana?

Preverite kako lahko hitro in enostavno uveljavite zavarovanje.

A1 Zavarovanje krije naprave in dodatke, ki so vključeni v originalno pakiranje

Zavarovana tveganja/škoda

 • Škoda povzročena zaradi vode, vlage ali oksidacije.
 • Nenadne, nepričakovane zunanje sile, ki povzročijo škodo ali uničenje.
 • Naprava odvzeta z uporabo sile ali grožnje (rop).
 • Napravo ukradena pri vlomu in nedovoljenen vstopu v stavbo (vlomska tatvina).
 • Povračilo stroškov zaračunanih storitev A1 Slovenija (klici, sporočila, prenos podatkov), ki so nastali zaradi nepooblaščene uporabe zavarovane naprave v obdobju 24 ur šteto od nastopa vlomske tatvine ali ropa. 

Kaj ni zavarovano?

 • Škoda povzročena zaradi naklepnega dejanja ali hude malomarnosti lastnika.
 • Naprava, ki je izgubljena ali ukradena (tatvina). 
 • Zunanje lepotne napake in naravna obraba. 
 • Popravila, ki jih izvedejo serviserji, ki niso pooblaščeni s strani družbe A1 Slovenija ali proizvajalca. 
 • Zavarovalnega kritja ni, če je bila serijska številka (IMEI) spremenjena, skažena, odstranjena ali neprepoznavna. 
 • Če so bile podane neresnične ali nasprotujoče si izjave glede nastanka škode.
 • Napake v materialu ali izdelavi. 

Ali je kritje omejeno?

 • Kritje je podano samo za naprave, kupljene pri družbi A1 Slovenija z najvišjo nabavno vrednostjo 2.500,00 EUR (z vključenim DDV-jem).
 • Sekundarna odgovornost: morebitni obstoječi garancijski zahtevki, kakor tudi drugi zavarovalni zahtevki, morajo biti primarno uveljavljeni.
 • Ne zagotavljamo nobenih povračil za izgubo informacij, programske opreme ali drugih podatkov, do katerih pride med izvajanjem popravila ali zamenjave naprave. V primeru škode se vaša naprava ponastavi na privzete nastavitve.

Polno zavarovanje vaše naprave - že od 1,49 €/mesec

A1 Zavarovanje je polno zavarovanje vaše naprave. Krije škodo v primeru nenamerne poškodbe, vlomske tatvine ali ropa vaše naprave. Sklenete ga lahko obstoječi in novi naročniki ob nakupu nove naprave z vezavo oziroma najkasneje v 30 dneh od nakupa. A1 Zavarovanje traja največ 5 let. Sestavljeno je iz osnovne premije, ki jo plačujete mesečno, in soudeležbe pri morebitni škodi, ki jo plačate pred popravilom naprave.

Vrednost naprave
Mesečna premija
Soudeležba pri škodi
do 140 € 1,49 € 14 €
do 280 € 2,99 € 29 €
do 500 € 4,99 € 49 €
do 800 € 6,99 € 79 €
do 1.500 € 9,99 € 99 €
do 2.500 € 12,99 € 119 €

Vse cene vsebujejo DDV in davek od prometa zavarovalnih poslov. Vrednost vaše naprave je navedena na Pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti (seštevek končne cene za opremo in ugodnosti oz. maloprodajna cena mobilne naprave iz ponudbe A1). Cenik veljaven do 30.6.2022 je objavljen v Ceniku starih paketov za obstoječe uporabnike.

Kaj naj naredim, ko se zgodi škoda?

Poškodovana ali pokvarjena naprava

1.

Zavarovano napravo obdržite tudi če se zdi škoda nepopravljiva

2.

Obvestite L’AMIE Klicni center na telefonsko številko

080 39 40

Ukradena naprava v ropu ali vlomu

1.

Pokličite A1, da zaklenete kartico SIM, da se izognete novim stroškom

040 40 40 42

2.

Obvestite L’AMIE Klicni center na telefonsko številko

080 39 40

 • Pogosta vprašanja o zavarovanju mobilne naprave

  Katere predmete lahko zavarujem z A1 Zavarovanjem?
  A1 Zavarovanje omogoča zavarovanje mobilnih elektronskih naprav, namenjenih komunikaciji. Zavarujete lahko mobilni telefon, pametni telefon in tablični računalnik.

  Katera kritja zagotavlja A1 Zavarovanje?
  A1 Zavarovanje zagotavlja kritje naključnih škod. To so fizične poškodbe ali uničenje naprav, ki jih povzročijo takojšnji, nenadni in nepredvidljivi dogodki. Zavarovanje pa krije tudi škodo zaradi vlomske tatvine in ropa ter posledično nepooblaščene uporabe naprave. Več informacij najdete v Dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu in Splošnih pogojih za storitev A1 Zavarovanje naprave.

  Katere so obveznosti zavarovalnice v škodnem primeru?
  Če je potrebno popravilo naprave, ki ga krije zavarovanje, bo zavarovalnica na podlagi upravičenega zahtevka zagotovila kritje stroškov popravila naprave. Naprava bo popravljena v proizvajalčevem pooblaščenem servisu (v nadaljevanju: pooblaščeni servis), ki ga določi zavarovalnica. Ta krije ceno popravila, zmanjšano za dogovorjeni lastni delež. Ko popravilo naprave tehnično ni mogoče ali ni ekonomično (popolno uničenje naprave) in v primeru odtujitve naprave pri vlomski tatvini ali ropu, bo zavarovalnica zavarovancu zagotovila novo napravo istega modela. Kvaliteta in vrednost nove naprave v času poravnave škode ne presegata kakovosti in vrednosti zavarovane naprave.

  Kako sklenem zavarovanje?
  A1 Zavarovanje mobilne naprave sklenete s podpisom pristopnice na prodajnem mestu A1 ob sklenitvi pogodbe oziroma aneksa.

  Kje lahko sklenem zavarovanje?
  A1 Zavarovanje mobilne naprave sklenete na prodajnem mestu A1 z nakupom nove mobilne naprave z vezavo.

  Kdo lahko sklene zavarovanje mobilne naprave?
  Zavarovanje lahko sklene fizična ali pravna oseba z nakupom nove mobilne naprave z vezavo.

  Kdaj začne veljati zavarovalno kritje?
  Zavarovalno kritje za vsako posamezno zavarovano napravo postane aktivno nemudoma ob podpisu police za A1 Zavarovanje mobilne naprave. Zavarovanje mobilne naprave lahko sklenete ob nakupu nove naprave in sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti ali v 30 dneh od nakupa naprave.

  Kdaj zavarovalno kritje preneha?
  Zavarovalno kritje za vsako napravo lahko traja največ 5 let od dneva sklenitve zavarovanja. Samodejno preneha ob prekinitvi naročniškega razmerja, zaradi stvarne napake na napravi ali na vašo željo.

  Ali zavarovanje krije primer kraje?
  A1 Zavarovanje krije škodo za primer vlomske tatvine in ropa, kritje kraje pa je izključeno.
  Vlomska tatvina je protipravna prilastitev zavarovane naprave z vlomom v zaprt prostor. Vlomsko tatvino iz zaklenjenega vozila zavarovalnica krije pod pogojem, da se je vlom zgodil med 6. in 22. uro, naprava pa v vozilu ni bila postavljena na vidno mesto.
  Rop je protipravna prilastitev zavarovane naprave z uporabo sile ali grožnje.

  Kaj je nepooblaščena uporaba naprave?
  To je uporaba naprave brez pooblastil zavarovanca po vlomski tatvini ali ropu. V tem primeru zavarovalnica krije znesek nepooblaščeno opravljenih storitev do višine 1.000 € (klici, tekstovna sporočila, multimedijska sporočila, elektronska sporočila itd.). V takšnem primeru lahko zavarovanje uveljavljate le s policijskim zapisnikom, zahtevo pa vložite neposredno na zavarovalnici L'AMIE AG.

  Zavarovalnica krije zgoraj omenjene zneske od trenutka odtujitve zavarovane naprave do vložitve zahtevka za preprečitev nadaljnje uporabe naprave (vključno s kartico SIM), a največ 24 ur. Zahtevek vložite po postopku, kot je določen v Splošnih pogojih A1 za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev.

  Ali A1 Zavarovanje velja samo v Sloveniji?
  Ne. Zavarovalno kritje velja po vsem svetu. Škoda se torej lahko zgodi kjer koli na svetu, le zavarovanje lahko uveljavljate izključno v Sloveniji.

  Katera cena je upoštevana pri izračunu premije za A1 Zavarovanje? Katera cena se uporablja v primeru promocije, ko je cena aparata nižja od redne?
  Pri izračunu premije za zavarovanje se kot osnova upošteva maloprodajna cena naprave A1 brez subvencij mobilnega operaterja.

  Kaj je lastni delež?
  Lastni delež je znesek, ki ga pri vsakršni delni ali popolni škodi krije zavarovanec sam. Spreminja se glede na cenovno kategorijo naprave. Njegovo plačilo je predpogoj za uveljavljanje zahtevka.

  Kako poravnam lastni delež?
  Lastni delež poravnate na prodajnem mestu pred uveljavljanjem zahtevka za popravilo. O višini in načinu plačila vas predhodno obvesti klicni center zavarovalnice.

  Ali so pri plačilu lastnega deleža kakršne koli izjeme?
  Lastni delež je treba plačati na prodajnem mestu pred uveljavljanjem škode.

  Lahko navedete nekaj primerov kritij?
  Zavarovalnica krije naslednje poškodbe, uničenje ali izgubo naprav:

  •  Poškodbe zaradi uhajanja tekočin, razen neposrednih padavin (dež, sneg ...). Primer: na zavarovano napravo polijete pijačo.
  • Lom naprave zaradi padca ali udarca naprave. Primer 1: zavarovana naprava se poškoduje, ko se sklonite, naprava pa vam pade iz žepa. Primer 2: padete po stopnicah in pri tem poškodujete napravo, ki jo nosite.
  • Poškodbe zaradi neposrednega in posrednega udara strele. Primer 1: zavarovane naprave niste izključili iz električnega omrežja, udar strele pa je povzročil prenapetost in napravo poškodoval. Primer 2: z zavarovano napravo ste na prostem med nevihto, strela pa udari neposredno v mobilno napravo.
  • Poškodbe zaradi nenamerne ali napačne rabe. Primer: v zavarovano napravo vtaknete napačno orodje.
  • Poškodbe zaradi vpliva tlaka. Primer podtlaka: uporaba zavarovane naprave v letalu, v gorah, visokih hotelih in med opravljanjem višinskih del. Primer nadtlaka: uporaba zavarovane naprave pri opravilih s stisnjenim pritiskom, ki presega 0,1 bara.
  • Poškodbe zaradi požara, dima, eksplozije in poškodbe, ki nastanejo zaradi reševanja ob požaru. Primer: zavarovana naprava zagori, ker je v sobi, v kateri pride do požara.
  • Poškodbe zaradi kratkega stika (elektrika). Primer: kratki stik povzroči poškodbo zavarovane naprave.
  • Poškodbe zaradi elektromagnetne motnje in previsoke napetosti. Primer: polnilnik mobilnih naprav je običajno izdelan za različne napetosti. Ko mobilna naprava deluje na napačni napetosti, lahko pride do okvare. V Evropi naprave večinoma delujejo na 230 V, medtem ko v ZDA na 115 V. Če napravo priključite na napačno napetost, se lahko uniči.
    

  Kako plačujem zavarovanje?
  A1 Zavarovanje plačujete mesečno po A1 Računu. Za to storitev ne plačujete DDV, obračunamo pa davek na promet od zavarovalnih poslov v višini 8,5 % (točen znesek za premijo je napisan v Splošnih pogojih). Zavarovanje plačujete za en mesec vnaprej, zato sta na prvem mesečnem računu zaračunani 2 mesečni premiji zavarovanja.

  Kje lahko dobim dodatne informacije?
  Če imate dodatna vprašanja, lahko pokličete skupino za podporo uporabnikom A1 na številko 040 40 40 42 ali kliknite na to ikono v desnem kotu vašega ekrana.