A1 Zavarovanje mobilne naprave


Polno zavarovanje vaše naprave  -  že od 1,29 €/mesec naprej

Storitev A1 Zavarovanje je polno zavarovanje vaše naprave, s katero ostanete brez skrbi tudi v primeru nenamerne poškodbe, vlomske tatvine ali ropa vaše naprave.

Višina zavarovalne premije je odvisna od vrednosti vaše mobilne naprave:

Vrednost naprave Mesečna premija Soudeležba pri škodi
do 160,00 € 1,29 € 30,00 €
160,01 - 320,00 € 2,99 € 45,00 €
320,01 - 630,00 € 4,99 € 65,00 €
630,01 - 1200,00 € 5,99 € 99,00 €

Vse cene vsebujejo DDV in davek od prometa zavarovalnih poslov. Vrednost vaše naprave je navedena na Pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti (seštevek končne cene za opremo in ugodnosti oz. maloprodajna cena mobilne naprave iz ponudbe A1).

 

Kaj zavarovanje vključuje?

 • Zavarovanje posamezne naprave (za pametni telefon, tablico in drugo mobilno napravo do vrednosti 1200,00 €).
 • Zavarovanje naključne škode na napravi (npr. padec, lom na ohišju ali zaslonu).
 • Zavarovanje vlomske tatvine in ropa, katerih posledica je odtujitev naprave.
 • Kritje stroškov nepooblaščene uporabe naprave kot posledice vlomske tatvine ali ropa in s tem nastalih stroškov kar do 1,000 €.
 • Zavarovanje udarca strele.
 • Poškodbe zaradi nenamernega politja naprave.
 • Pokritost po vsem svetu.
 • 24-urno pomoč asistenčnega centra zavarovalnice za pomoč uporabnikom v primeru škode na številki 030 30 60 30 (iz tujine: +43 1 52503 6426)
 • Poškodbe zaradi nenamernega politja naprave.

 

Zavarovanje zagotavlja zavarovalnica Allianz. V času veljavnosti storitve bo zavarovalnica v skladu s splošnimi pogoji za zavarovanje mobilnih in multimedijskih naprav, kjer so navedene vse zavarovalne nevarnosti, krila strošek nadomestitve vrednosti zavarovane mobilne naprave oziroma njenega popravila. 

Kako do zavarovanja?

A1 Zavarovanje - polno zavarovanje vaše naprave lahko sklenete vsi obstoječi in novi naročniki A1 samo ob vezavi za 24 mesecev z nakupom nove subvencionirane naprave. Zavarovanje lahko sklenete ob nakupu nove naprave ali najkasneje v roku 7 dni od nakupa. Zavarovanje traja največ 24 mesecev in je sestavljeno iz osnovne premije, ki jo plačujete mesečno, in soudeležbe pri morebitni škodi, ki jo plačate pred prevzemom popravljene ali nove naprave. 

Več Skrij

Kaj storiti v primeru škode doma in v tujini?

V primeru škode doma lahko dogodek kadarkoli prijavite asistenčnemu centru na številko 030 30 60 30, kjer vam bodo pomagali pri nadaljnjih postopkih.

V primeru škode v tujini takoj pokličite na številko za klice iz tujine: +43 1 52503 6426. V vsakem primeru prijavite dogodek lokalnim oblastem v roku 24 ur. Za unovčenje zavarovalnine je potrebno škodo prijaviti tudi v Sloveniji, kjer priložite tudi poročilo policije države, v kateri se je dogodek zgodil.

Več Skrij

Pogosta vprašanja

Katere predmete se z A1 Zavarovanjem lahko zavaruje?

A1 Zavarovanje za mobilne aparate omogoča zavarovanje mobilnih elektronskih naprav, namenjenih komunikaciji, vključno z mobilnimi telefoni, pametnimi telefoni in računalniki manjših dimenzij z ekrani na dotik (tablični računalniki).
 

Katera kritja zagotavlja A1 Zavarovanje?

A1 Zavarovanje zagotavlja kritje naključnih škod, torej fizičnih poškodb ali uničenja naprav, nastalih zaradi takojšnjih, nenadnih in od človekove volje nepredvidljivih dogodkov, kritje v primeru vlomske tatvine in ropa ter posledične nepooblaščene uporabe naprave.
 

Kaj je obveznost zavarovalnice v primeru škodnega primera?

V primeru okvare ali poškodbe naprave, ki zahteva popravilo, bo zavarovalnica na podlagi upravičenega zahtevka, za v pogojih navedena kritja, zagotovila kritje stroškov popravila naprave pri pooblaščenem proizvajalčevem servisu, ki ga določi zavarovalnica (v nadaljevanju: pooblaščeni servis), zmanjšane za dogovorjeni lastni delež.

V primeru, ko popravilo naprave tehnično ni mogoče ali pa ni gospodarno oziroma ekonomično (popolno uničenje naprave) ter v primeru odtujitve naprave pri vlomski tatvini ali ropu, bo zavarovalnica zavarovancu zagotovila novo napravo istega modela, kvalitete in vrednosti, ki v času poravnave škode ne presega vrednosti zavarovane naprave, ki je bila ob sklenitvi zavarovanja.
 

Kako pristopim k zavarovanju?

K zavarovanju se pristopi s podpisom pristopnice na prodajnem mestu A1 ob sklenitvi aneksa za 24 mesecev.
 

Kdo lahko sklene zavarovanje mobilne naprave?

Zavarovanje lahko sklene fizična in pravna oseba, z nakupom mobilne naprave z vezavo za 24 mesecev.
 

Kje se lahko sklene zavarovanje?

Stranka lahko sklene zavarovanje mobilne naprave na prodajnem mestu A1 (z nakupom mobilne naprave z vezavo za 24 mesecev) ali ob nakupu aparata prek spletne trgovine A1.
 

Kdaj zavarovalno kritje prične veljati?

Zavarovalno kritje se za vsako posamezno zavarovano napravo zagotovi z naslednjim dnem od dneva sklenitve Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti. Zavarovanec lahko sklene zavarovanje za napravo neposredno ob nakupu naprave in sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, kasnejša oz. naknadna sklenitev zavarovanja pa ni mogoča.
 

Kdaj zavarovalno kritje preneha?

Zavarovalno kritje za vsako napravo lahko traja največ 24 mesecev od dneva sklenitve, samodejno pa ugasne v primeru popolne škode na predmetu zavarovanja, v primeru prekinitve naročniškega razmerja, v primeru stvarne napake, v primeru zamrznitve naročniškega razmerja (ali neplačila), menjave aparata, odplačila aneksa, kraje naprave in/ali na željo zavarovanca.
 

Ali zavarovanje krije zavarovanje kraje?

Zavarovanje zagotavlja kritje vlomske tatvine in ropa, kritje kraje pa je izključeno.

Vlomska tatvina je protipravna prilastitev zavarovane naprave z vlomom v zaprt prostor, pri čemer je vlomska tatvina iz zaklenjenega vozila krita pod pogojem, da se je vlom zgodil med 6. uro in 22. uro, ter naprava v vozilu ni bila postavljena na vidno mesto.

Rop je protipravna prilastitev zavarovane naprave z uporabo sile ali grožnje.
 

Kaj je nepooblaščena uporaba naprave?

V primeru, da je bila ob dokončani vlomski tatvini ali ropu (stranka lahko v tem primeru uveljavlja zavarovanje le s policijskim zapisnikom) naprava uporabljena brez pooblastil zavarovanca, se zavarovalnica do višine 1.000,00 € obvezuje kriti stroške nepooblaščeno opravljenih storitev (klici, tekstovna sporočila, multimedijska sporočila, elektronska sporočila itd). Stranka lahko to zahtevo uveljavlja samo direktno na zavarovalnici Allianz.

Zavarovalnica krije zgoraj omenjene stroške od trenutka odtujitve zavarovane naprave, vendar največ v času 24 ur pred podajo zahtevka za preprečitev nadaljnje uporabe naprave (vključno s kartico SIM) A1 po postopku, kot je določen v Splošnih pogojih A1 za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev.
 

Kakšno je zagotovljeno območje kritja?

Zavarovalno kritje velja na ozemlju celega sveta, vse storitve iz naslova zavarovanja pa se nudijo izključno v Republiki Sloveniji - torej škoda se lahko naredi kjerkoli, zavarovanje pa se lahko uveljavlja samo v Sloveniji.
 

Zavarovanje krije 3 škodne primere v času zavarovanega obdobja. Kaj to pomeni?

Zavarovancu je zagotovljeno kritje 3 delnih škod (možno popravilo naprave kot npr. počen zaslon) ali dveh delnih škod in ene popolne škode (zamenjava naprave).
 

Katera cena je upoštevana pri izračunu premije za A1 Zavarovanje in katera cena se uporablja v primeru promocije, ko je cena aparata nižja od redne?

Pri izračunu premije za zavarovanje se kot osnova upošteva maloprodajna cena naprave A1, brez subvencij mobilnega operaterja.
 

Kaj je lastni delež?

Lastni delež je soudeležba zavarovanca pri vsakršni škodi (delni ali popolni), ki se spreminja glede na cenovno kategorijo naprave, njegovo plačilo pa je predpogoj za prevzem popravljene ali nove naprave.
 

Kako se lastni delež poravna?

Lastni delež zavarovanec poravna pri serviserju (ta mu izda račun), ki je obravnaval njegov škodni primer, pri čemer ga o plačilu in njegovem načinu predhodno obvesti klicni center zavarovalnice.
 

Ali so pri plačilu lastnega deleža kakršnekoli izjeme?

Lastni delež je potrebno plačati in je predpogoj za prevzem popravljene ali nove naprave ob vsaki škodi, razen ob nastanku škode zaradi nepooblaščene uporabe naprave zavarovanca, ki ga plačilo lastnega deleža ne bremeni.
 

Lahko navedete primere kritij?

Zavarovalnica krije naslednje poškodbe, uničenje ali izgube naprav:

 • Poškodbe zaradi uhajanja tekočin, razen neposrednih padavin (dež, sneg ...); primer: zavarovanec zlije na zavarovano napravo kavo ali vodo.
 • Lom naprav zaradi padca ali udarca; primer: zavarovana naprava se je poškodovala ob tem, ko se je zavarovanec sklonil, naprava pa je padla iz žepa, zavarovanec pade po stopnicah in pri tem poškoduje napravo, ki jo je nosil.
 • Poškodbe zaradi neposrednega in posrednega udara strele; primer: zavarovanec ni izključil naprave iz električnega omrežja v primeru nevihte, neurja, udara strele ter je povzročil prenapetost in poškodoval napravo. V primeru, da je zavarovanec med nevihto na prostem, strela pa je udarila direktno v napravo (npr. mobilno napravo).
 • Poškodbe zaradi nenamerne, napačne rabe; primer: zavarovanec ponesreči vtakne napačno orodje v napravo.
 • Vpliv tlaka; primer podtlaka: uporaba naprav v letalih, uporaba naprav v gorah, visokih hotelih in med opravljanjem višinskih del; primer nadtlaka: opravila s stisnjenim pritiskom, ki presega 0.1 bar.
 • Poškodbe zaradi požara, dima, eksplozije in poškodbe, ki nastanejo zaradi reševanja (požar); primer: naprava je v sobi, kjer nastopi požar in naprava zgori.
 • Poškodbe zaradi kratkega stika (elektrika); primer: kratek stik povzroči poškodbo naprave.
 • Poškodbe zaradi elektromagnetne motnje in previsoke napetosti; primer: polnilec za mobilne naprave je ponavadi narejen za različne stopnje napetosti. Ko mobilna naprava deluje na napačni napetosti, lahko pride do okvare. V Evropi naprave večinoma delujejo na 230 V, medtem ko v ZDA na 115 V. V primeru napačnega priklopa bi prišlo do uničenja.

 

Lahko navedete primere izključitev (torej kaj zavarovanje NE vključuje)?

Izključne so poškodbe, uničenje ali izgube naprave, ki so posledica:

 • Zapustitve, pozabljenja ali izgube ter najema ali zakupa; primer: zavarovanec pusti napravo tretji osebi, jo pozabi oz. izgubi.
 • Neprekinjene rabe in običajne obrabe; primer: obraba ob običajni uporabi naprave, škoda, ki nastane zaradi delovanja vlage ob neprimernem shranjevanju naprave v vlažnih prostorih.
 • Neposrednih padavin in vlage; primer: zavarovana naprava je izpostavljena dežju brez kakršnekoli zaščite, ker jo je zavarovanec pozabil na vrtu.
 • Neupoštevanja navodil za namestitev in delovanje ali drugih nepravilnih namestitev, lastnih nepravilnih poizkusov poprave Naprave, posledične/nadaljnje škode zaradi programa, vzpostavitve, vzdrževanja in obnavljanja, spreminjanja in čiščenja naprav; primer: zavarovanec dovoli nepooblaščeni osebi (zasebnik ali nepooblaščen trgovec) popravilo naprave, čiščenje naprave z agresivnimi čistili.
 • Računalniških virusov, napak v zasnovi ali izvedbi programske opreme in napak, ki vplivajo na programsko opremo in nosilce podatkov ali prek njih; primer: računalnik je okužen z virusom, ki uniči podatke oz. onemogoči zagon. Izguba kapacitete baterije po določenem času delovanja.
 • Odgovornosti tretjih oseb, ki je zajamčena z zakonskimi določili ali pogodbenimi določili; primer: naprava, ki je še vedno pod garancijo proizvajalca. 
 • Protipravnega ravnanja, namere, naklepa ali hude malomarnosti, napak ali kaznivih dejanj zavarovanca ali pooblaščenega uporabnika naprav; primer: zavarovanec je vpleten v nelegalna dejanja, ob katerih pride do poškodbe naprave. Zavarovanec skoči v bazen z napravo.
 • Dejanj, ki povzročijo neposredne ali posredne poškodbe drugih naprav; primer: v kolikor naprava poškoduje drugo napravo omenjeno ni predmet kritja.
 • Stroške rednega vzdrževanja, čiščenja ali drugih storitev; primer: vse vrste vzdrževalnih del kot tudi čiščenja in nadgradnje programske opreme.
 • Za odpravo manjših napak ali poškodb, zlasti zaradi praskanja, drgnjenja, strganja, ribanja ali drugih estetskih napak v videzu ali v lastnostih naprave, ki ne vplivajo na tehnično delovanje naprave; primer: škode, ki ne vplivajo na uporabnost, kot so optične napake, majhne praske itd..
 • Mehanskega delovanja sile na predmet zavarovanja; primer: lastno popravilo naprave in poškodba pri tem.
 • Estetske narave; primer: lepotne. oz. estetske pomanjkljivosti, ki nastanejo ob normalni rabi in ne zmanjšajo funkcionalnosti naprave.

 

Način plačevanja zavarovanja

Zavarovanje se plačuje mesečno na A1 Računu. Ta storitev je upravičena plačila DDV-ja, je pa obračunan davek na promet od zavarovalnih poslov v višini 8,5 % (točen znesek za premijo je napisan v splošnih pogojih). Stranka za prvi in zadnji mesec plača sorazmerni delež.
 

Kam se obrnem v primeru dodatnih vprašanj?

V primeru dodatnih vprašanj se obrnete na klicni center A1.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.a1.si/system/templates/chat/ 10 false