Naročniki lahko v ponudbi za gostovanja v tujini izbirate med:
 • Privzeto tarifo Tujina
 • Dnevno tarifo Tujina 
 • Posebno tarifo Svet
 • Opcijami Tujina Partner

Tarifa Tujina

Tarifa Tujina je osnovna in privzeta tarifa za gostovanje v tujini in jo imajo v osnovni konfiguraciji vključeno vsi mobilni uporabniki A1.
 • Pregleden način zaračunavanja vam omogoča nadzor nad stroški.
 • Za ugodnejše klice v tujini izberite partnerska omrežja A1, ki so našteta v nadaljevanju.
 • Cene storitev znotraj Evropske unije so skladne z evropsko regulativo na področju telekomunikacij.
Območje Odhodni klici Dohodni klici SMS Prenos podatkov MMS
EU/EEA Veljajo pogoji kot v domačem omrežju skupaj z dodatnimi pogoji pravične rabe. Veljajo pogoji kot v domačem omrežju skupaj z dodatnimi pogoji pravične rabe. Veljajo pogoji kot v domačem omrežju skupaj z dodatnimi pogoji pravične rabe. Veljajo pogoji kot v domačem omrežju skupaj z dodatnimi pogoji pravične rabe. Veljajo pogoji kot v domačem omrežju skupaj z dodatnimi pogoji pravične rabe.
Svetovni partnerji 2,60 €/min 1,60 €/min 0,50 € 8,90 €/MB 0,84 €
Nepartnerska omrežja 3,60 €/min 2,00 €/min 0,60 € 9,90 €/MB 0,84 €
Ladje, letala, satelitska omrežja 5,00 €/min 5,00 €/min 1,50 € 9,90 €/MB 0,84 €

Cene vsebujejo DDV in veljajo za minuto pogovora, poslan SMS/MMS in MB prenosa podatkov v gostovanju. V EU/EEA gostovanju veljajo enaki pogoji in cene kot v domačem omrežju, pri čemer se vsi odhodni regulirani klici obravnavajo kot klici v druga slovenska mobilna omrežja. V primeru, ko v EU/EEA gostovanju veljajo pravila pravične rabe, se lahko k domačim cenam prištejejo še pribitki v višini 0,027 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija, 0,00488 € na minuto dohodnega klica, 0,005 € na poslani SMS, 0,002 € na poslani MMS in 2,20 € na GB prenesenih podatkov. Obračunski interval storitev v EU/EEA gostovanju je enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB, oz. pri pribitku za odhodne klice v območje EU/EEA znaša 30/1 in pomeni, da se prvih 30 sekund plača v celoti ne glede na dolžino klica, naprej pa se klici obračunavajo v sekundnem intervalu. Odhodni in dohodni klici iz ostalih območij se obračunajo v 60-sekundnih intervalih, prenos podatkov pa v intervalih po 100 kB. Odhodni klici v gostovanju znotraj območja EU/EEA, ki se zaključujejo v državah izven EU/EEA, se obračunajo v 60-sekundnih intervalih po ceni 2,60 €/min. Med gostovanjem pri nekaterih mobilnih operaterjih v tujini (zlasti v ZDA in Kanadi) se kot vzpostavitev dohodnega ali odhodnega klica šteje že, ko klicani telefon zazvoni.

Svetovni partnerji

Albanija Vodafone
Avstralija Telstra
Belorusija A1
Bosna in Hercegovina BH Mobile
Bosna in Hercegovina Mtel
Črna Gora Telenor
Egipt Vodafone
Kitajska China Mobile
Kosovo Ipko
Severna Makedonija A1
Monako Monaco Telecom
Nova Zelandija Vodafone
Rusija Beeline
Srbija A1
Švica Swisscom
Turčija Vodafone
Združeno kraljestvo Vodafone
Združeno kraljestvo O2
Ukrajina Kyivstar JCS
ZDA AT&T

Dnevna tarifa Tujina

Uporabljajte svoj telefon v Združenem kraljestvu, Srbiji in Severni Makedoniji enako brezskrbno kot doma. Uživajte v all-inclusive ponudbi klicev, sporočil in mobilnega interneta z Dnevno tarifo Tujina.
Tarifa Cena na dan uporabe Ključna beseda za vklop
Dnevna tarifa Tujina 4,99 € DNEVNATUJINA

Aktivacija

Za vklop pošljite SMS s ključno besedo DNEVNATUJINA na številko 4040. Vklop je brezplačen tudi iz tujine.

Glavne prednosti

1. Nadzor nad stroški – enotna dnevna cena za komunikacijo.
2. Brezskrbnost – izjemen obseg vključenih storitev pri sledečih operaterjih v Združenem kraljestvu, Srbiji in Severni Makedoniji:
 • Združeno kraljestvo: Vodafone, O2, Orange, T-mobile, 3
 • Srbija: A1, Telenor, Telekom Srbije
 • Severna Makedonija: A1, Makedonski Telekom 
3. Veljavnost – na voljo vsem naročnikom, vključno za samostojne podjetnike in podjetja.

Kako se tarifa uporablja?

1.  Aktivirajte tarifo Dnevno tarifo Tujina.
 • Dovolj je le prva aktivacija tarife.
 • Uporabnik, ki vklopi Dnevno tarifo Tujina med 00:01 in 22:00 po slovenskem času, se mu tarifa vklopi takoj in jo lahko začne koristiti po prejemu potrditvenega SMS-a.
 • Uporabnik, ki vklopi Dnevno tarifo Tujina med 22:00 in 00:00 (polnočjo) po slovenskem času, jo lahko začne uporabljati šele naslednji dan (torej ob 00:01).
 • Uporabnik, ki izklopi Dnevno tarifo Tujina do 22:00 po slovenskem času, se mu tarifa izklopi konec dneva, če pa izklop naredi med 22:00 in 00:00 (polnočjo), se mu bo tarifa izklopila konec naslednjega dneva. V obeh primerih bo tarifo lahko ponovno vklopi 2. dan po dejanskem izklopu.
2. Brezskrbno uporabljajte mobilne storitve, ko se boste nahajali v Združenem kraljestvu, Srbiji ali Severni Makedoniji.
 • Tarifa se obračuna samodejno, ko gostujete znotraj vključenih operaterjev in le, če uporabljate vključene storitve. Če storitev ne uporabljate, se znesek ne zaračuna.


Dnevna tarifa Tujina (v nadaljevanju: Tarifa) vključuje odhodne klice znotraj gostujoče države in v EU/EEA območje, dohodne klice, pošiljanje SMS-ov ter prenos podatkov, ko uporabnik gostuje pri izbranih operaterjih v Združenem kraljestvu, Srbiji ali Severni Makedoniji. Tarifa vsebuje omejitev dnevne uporabe prenosa podatkov v višini 500 MB, šteto od 00:00 do 23:59 po slovenskem časovnem pasu. Po porabljenih 500 MB se hitrost prenosa zmanjša na 64 kB/s, kljub prekoračitvi pa je nadaljnji prenos podatkov brezplačen. Obračunski interval je 60 sekund oz. 100 kB. Aktivacija Tarife je brezplačna in Tarifa ne vsebuje mesečne naročnine. Dnevni znesek Tarife se obračuna samodejno, ko se uporabi vsaj ena izmed vključenih storitev znotraj območja veljavnosti Tarife po ceni v skladu z veljavnim cenikom A1. Za Tarifo veljajo Posebni pogoji uporabe Dnevne tarife Tujina, ki so dostopni na A1.si/splosni-pogoji.

Posebni tarifi Svet in Data svet

Posebni tarifi Svet in Data svet omogočata gostovanje v tujini po ugodnih cenah za klice in SMS-e oz. za prenos podatkov.
 • Tarifa Svet je namenjena dolgim pogovorom po ugodnih cenah.
 • Tarifa Data svet je namenjena cenejšemu prenosu podatkov v tujini.

Tarifa Svet

Tarifa Svet je posebna tarifa za gostovanje v tujini izven EU/EEA območja in vsebuje ugodne cene za klice in SMS-e.
 • Enaka cena za vse operaterje posamezne države.
 • Posebno ugodna cena za sprejete klice, kjer se obračuna samo vzpostavitev zveze.
 • Mesečna naročnina 3,05 €.
 • Vzpostavitev zveze za odhodne in dohodne klice: 0,9150 € na klic. Pri dohodnih klicih se strošek v višini 0,9150 € zaračuna vsakih 20 minut.
Država Odhodni klici znotraj gostujoče države Odhodni klici v ostale države Dohodni klici Sporočilo SMS
Bosna in Hercegovina 0,2033 € 2,5417 € 0 € 0,2033 €
Združeno kraljestvo, Črna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Monako in Švica 1,3217 € 2,5417 € 0 € 0,2033 €
Ostale države izven EU/EEA 2,5417 € 2,5417 € 0 € 0,3050 €

Cene, navedene v tabeli, veljajo za minuto pogovora oz. 1 sporočilo. Obračunski interval je 60s oz.100 kB. Storitve v gostovanju znotraj držav v EU/EEA območju se obračunavajo v skladu s privzeto tarifo na izbranem paketu oz. v skladu z morebitno aktivno dodatno tarifo ali opcijo. Tarifa Svet ne vključuje gostovanja na ladjah, letalih in v satelitskih omrežjih.

Tarifa Data svet

Tarifa Data svet je namenjena cenejšemu prenosu podatkov med gostovanjem v izbranih tujih omrežjih izven EU/EEA območja.
 • Ugoden prenos podatkov v državah izven EU/EEA območja.
 • Mesečna naročina 3,05 €.
Omrežja Prenos podatkov
Data svet omrežja 2,5417 €
Ostala omrežja izven EU/EEA 10,6750 €

Cene, navedene v tabeli, veljajo za 1 MB prenosa podatkov v gostovanju. Obračunski interval je 100 kB. Storitve v gostovanju znotraj držav v EU/EEA območju se obračunavajo v skladu s privzeto tarifo na izbranem paketu oz. v skladu z morebitno aktivno dodatno tarifo ali opcijo. Data svet omrežja: Albanija (Vodafone), Avstralija (Telstra), Bosna in Hercegovina (BH Telecom, HT ERONET), Črna Gora (Telenor), Dominikanska republika (Orange), Egipt (Vodafone), Hong Kong (SmarTone), Indonezija (XL Axiata), Izrael (Partner), Južna Koreja (SK Telecom), Kanada (Rogers Wireless), Kitajska (China Unicom), Severna Makedonija (A1), Monako (Monaco Telecom), Nova Zelandija (Vodafone), Ruska federacija (MegaFon), Singapur (M1), Srbija (Telenor, A1), Švica (Swisscom), Tajska (AIS), Tajska (DTAC), Turčija (Vodafone), Ukrajina (lifecell), Združene države Amerike (AT&T), Združeno kraljestvo (Vodafone, O2).

Tarifi Svet in Data svet lahko vključite na vseh prodajnih mestih A1, preko aplikacije Moj A1, preko skupine za podporo uporabnikom na številki 040 404040 ali preko SMS-a s ključno besedo na številko 4040.
Tarifa Vklop Izklop
Svet SVET na 4040 SVET STOP na 4040
Data Svet DATA SVET na 4040 DATA SVET STOP na 4040
Tarifa se ne izklopi avtomatično, ampak jo mora uporabnik izklopiti sam. Veljavnost tarife je najmanj 1 mesec od vklopa.

Opcije v tujini

Prednosti vklopa opcij so:
 • Brezskrbnost – SMS obveščanje o porabi zakupljene količine prenosa podatkov.
 • Nižji stroški – Ugodne cene klicev, sms sporočil in prenosa podatkov.
 • Veljavnost – Na voljo vsem naročnikom, vključno za samostojne podjetnike in podjetja.
 • Izbira – Široka paleta opcij in izbira prave opcije, glede na predvidene potrebe.

Opcije Tujina

1. Klici in sporočila
Opcija Vključene enote Mesečna naročnina Ključna beseda za vklop
Tujina partner 100 100 36,99 € TUJINA PARTNER 100
Tujina partner 250 250 79,99 € TUJINA PARTNER 250
Tujina partner 600 600 179,99 € TUJINA PARTNER 600
Poraba iz zakupa enot za odhodne klice velja le za klice na številke držav, v katerih se nahajajo omrežja Svetovnih partnerjev oz. na slovenske številke. Pri tem ena enota omogoča eno minuto odhodnega klica. Zakup ene enote se poleg omenjenih odhodnih klicev lahko porabi tudi za eno poslano SMS sporočilo ali za eno minuto dohodnega klica. Istočasno je lahko aktivna le ena opcija Tujina partner.
2. Prenos podatkov
Opcija Vključene enote Mesečna naročnina Ključna beseda za vklop
Tujina partner 100 100 MB 36,99 € DATA PARTNER 100
Tujina partner 250 250 MB 79,99 € DATA PARTNER 250
Tujina partner 600 600 MB 179,99 € DATA PARTNER 600
Za vklop zgornjih opcij enostavno pošljite SMS s ključno besedo na številko 4040.  Primer: “TUJINA PARTNER 100” na 4040. 

Vklop je BREZPLAČEN tudi iz tujine. 

Pogoj za sklenitev opcij je obstoječe naročniško razmerje.

Pogovori, sporočila SMS in prenos podatkov po preseženi vključeni količini se obračunavajo po osnovni tarifi, ki jo imate izbrano za tujino (Tujina, SVET). Neporabljene količine niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje.

Opciji Tujina partner in Tujina data partner veljata le ob gostovanju znotraj omrežij Svetovnih partnerjev, ki so navedena pod privzeto tarifo Tujina.

Opcije se ne izklopijo samodejno, ampak jih mora uporabnik izklopiti sam.

Veljavnost opcij je najmanj 1 mesec od vklopa.

Nakup je omejen na eno opcijo v času trajanja opcije. Istočasno je lahko aktivna le ena opcija Tujina data partner.

Obračunski interval je 60 s oz. 100 kB.

EU/EEA - vse države članice Evropske unije, Norveška, Islandija, Liechtenstein in prekomorska območja EU: Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinik, Reunion. Ex-Yu partnerji - BiH, Srbija, Črna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Kosovo. Svetovni partnerji - ZDA, Združeno kraljestvo, Rusija, Egipt, Švica, Avstralija, Nova Zelandija, Kitajska, Kanada, Turčija, Belorusija, Ukrajina. Ostali svet - vse ostale države, ki niso v predhodno navedenih območjih. Mednarodna sporočila SMS, ki so poslana iz Slovenije v območje EU/EEA, se na naročniških in predplačniških mobilnih paketih za rezidenčne uporabnike obračunajo po ceni 0,0732 € na sporočilo. Ostala SMS oz. MMS sporočila, ki so poslana iz Slovenije v tujino, se obračunajo po ceni 0,22 € na sporočilo za naročnike, za predplačnike pa 0,1525 € na sporočilo. Obračunski interval znaša 60/60 in pomeni, da se polno zaračuna vsaka začetna minuta pogovora. *Cena velja za govorne mednarodne klice, ki se zaključujejo v EU/EEA območju in so narejeni s paketa za zasebne uporabnike. Vsi ostali (npr. video, CSD) mednarodni klici v EU/EEA območje se obračunajo po ceni za ostale pakete. Cene vključujejo DDV.