O A1 Slovenija

Odgovornost do sodelavcev


Hitro razvijajoča se telekomunikacijska panoga od nas zahteva nenehno prilagajanje in napredek tudi na področju razvoja sodelavcev. Naše sodelavce obravnavamo kot vir, ki mora imeti priložnost, da razvije svoje zmožnosti in sposobnosti, zato v skrbi za razvoj sodelavcev izvajamo številne aktivnosti. Za večje zadovoljstvo in motiviranost na delovnem mestu pa našim zaposlenim pomagamo tudi ohranjati ustrezno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Letni pogovor s sodelavcem je pomembno orodje za uresničevanje korporativnih strateških ciljev, saj se za vsakega zaposlenega ti cilji prevedejo v individualne cilje. Poleg postavljanja ciljev poskrbimo na letnem pogovoru s sodelavci tudi za strokovni oz. osebni razvoj.

Z 270°analizo vedenj, dobimo povratne informacije o vedenju vodij in drugih sodelavcev. Slednjo smo v letu 2014 nadgradili s 360° analizo vedenj.

Za prenos znanj, dobrih praks in izkušenj pripravljamo izobraževanja v okviru Akademije, poudarek dajemo na internem prenosu znanja in organizaciji izobraževanj z internimi predavatelji.

Naši zaposleni se lahko udeležijo poslovne šole skupine A1 Telekom Austria Learning Hub.

Izkušnje v mednarodnem okolju skupine Telekom Austria lahko zaposleni A1 pridobijo skozi x.change program.

Prepoznavanje in razvoj ključnih potencialov je pomembna strateška usmeritev A1 in je namenjena oblikovanju skupine sodelavcev, na katere lahko A1 še posebej računa v prihodnosti.

V program zadržanja so vključeni zaposleni s specifičnimi znanji, zaželenimi kompetencami in pomembnimi delovnimi izkušnjami, ki so deležni različnih motivacijskih spodbud.

Zaposleni se lahko vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje in tako pravočasno začnejo z varčevanjem za starost. A1 zaposlenim prispeva del premije v višini 2,8 % bruto plače.

Ker želimo vsem sodelavcem zagotoviti dodatno varnost v primeru nezgod, smo vključeni v program kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

 

Del strategije A1 Slovenija je sodelavcem omogočiti čim lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Tako so zaposleni bolj motivirani za delo, bolj zavzeti in produktivni ter ne nazadnje bolj navezani na podjetje. Kot zaposlovalec želimo biti atraktivni za sodelavce z družinami, ki jim to, da lahko uravnovesijo družinsko življenje z delom, veliko pomeni.

Leta 2007 smo med prvimi podjetji v Sloveniji prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in uvedli ukrepe, kot so: otroški časovni bonus, fleksibilni dnevni odmori, izobraževanje za vodilne sodelavce v podjetju, ponovno vključevanje v delovni proces po porodniškem in starševskem dopustu.

Konec leta 2010 smo sprejeli dodatne ukrepe in si zagotovili polni certifikat Družini prijazno podjetje:

 • organizacija dneva odprtih vrat za otroke zaposlenih,
 • načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja,
 • nagrada zaposlenim ob naraščaju,
 • novoletno obdarovanje otrok,
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine.

V nadaljnjih letih smo certifikat sproti nadgrajevali. Leta 2012 smo sprejeli dodaten ukrep varstva otrok med šolskimi počitnicami. V letu 2013 pa smo k obstoječim ukrepom dodali še brezplačne preventivne preglede za sodelavke in sodelavce. S tovrstnimi pregledi želimo preventivno ozaveščati sodelavke in sodelavce o pogosti bolezni današnjega časa, raku, in tako poskrbeti za dodatno skrb za naše zdravje.

V letu 2018 smo naredili korak naprej in prenovili ukrepe ter uvedli vrsto novosti, ki omogočajo:

 • zaposlenim lažjo ponovno vključitev v delovno okolje po porodniški odsotnosti,
 • možnost dela izven pisarne pri uvajanju otroka v vrtec,
 • dodatne dni odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih dogodkov,
 • možnost dela izven pisarne večkrat v mesecu in
 • počitniško varstvo otrok po lastni izbiri pri uradnih izvajalcih varstva otrok, ki bo delno sofinancirano s strani A1.
 
 

Prostovoljstvo predstavlja del naše kulture, zato tudi naše sodelavce spodbujamo, da se v službenem času kot prostovoljci udejstvujejo na različnih področjih. Zaposleni lahko dva delovna dneva v koledarskem letu izrabijo za prostovoljske dejavnosti, čas takšne odsotnosti pa beležimo enako kot prisotnost na delu.
 
Naši sodelavci so v okviru projekta Simbioza usposabljali starejše ljudi za osnovno uporabo računalnika in jih poučevali o uporabi mobilnih telefonov. Leta 2013 je na Simbiozi skupno sodelovalo več kot 100 sodelavcev A1.

Sodelujemo v dobrodelnih akcijah zbiranja oblačil, hrane in pijače, pa tudi zamaškov. Druženja zaposlenih, t.i. team buildinge, smo skozi leta usmerili v pomoč posameznikom skozi korporativne prostovoljske akcije. 

Dan prostovoljstva A1, september 2019

 

Podatki o zaposlenih na dan 31. 12. 2017:

 • Število zaposlenih: 596
 • Povprečna starost sodelavcev: 36,62 let
 • Delež žensk med zaposlenimi: 43,96%
 • Delež žensk, zaposlenih na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih: 38,32%
 • Zaposleni za nedoločen čas: 87,75 %
 • Bolniška odsotnost: 4,52 %