POGOJI NAGRADNEGA KVIZA »SPLETNA BRIHTA«

Zmagovalci nagradne igre so:

  • Nika Klemenčič
  • Bina Habjanič
  • Erik Vörös

1. Organizator nagradnega kviza »Spletna brihta« (v nadaljevanju: nagradni kviz) je družba A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Nagradni kviz bo potekal na spletni strani A1, v času od 31.1. 2022 – 28. 2. 2022 do 23.59 ure.
3. V nagradnem kvizu lahko sodelujejo osebe, mlajše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: uporabniki). Mladoletni uporabniki lahko sodelujejo v nagradnem kvizu ter posredujejo svoje osebne podatke za ta namen le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika, ki jo lahko organizator po lastni presoji tudi preveri. Iz tega razloga je potrebno v teh primerih kot obvezni podatek za sodelovanje v nagradnem kvizu navesti tudi veljavni elektronski naslov zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik mladoletne osebe z izpolnitvijo spletnega obrazca potrjuje, da je seznanjen s predmetnimi Pogoji, da je bil na te Pogoje izrecno opozorjen ter da se z njimi strinja. V teh pogojih uporabljen izraz »uporabnik« se smiselno nanaša tudi na zakonitega zastopnika mladoletnega uporabnika.
4. Sodelovanje je omogočeno prek strani A1.si/spletne-brihte#kviz (v nadaljevanju: spletna stran nagradnega kviza).
5. Uporabniki sodelujejo v nagradnem kvizu tako, da v času od 31.1. 2022 – 28.2.2022 do 23.59 ure na strani A1.si/spletne-brihte#kviz sprejmejo predmetne Pogoje, izpolnijo zahtevane podatke ter pravilno odgovorijo na vseh 15 zastavljenih vprašanj.
6.1. Nagrade
6.1.1. Nagrade za nagradni kviz so:
- 3x telefon iPhone 11
Maloprodajna vrednost nagrade na dan 31.1. 2022 je 799 EUR
6.2. S sodelovanjem v nagradnem kvizu se uporabniki strinjajo in soglašajo, da jim v primeru, da so med nagrajenci, organizator pošlje obvestilo prek e-naslova, kjer morajo starši oz. skrbniki nagrajenca organizatorju posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, za namen prevzema nagrade. S prevzemom nagrade morajo soglašati ali pa nagrado prevzeti zakoniti zastopniki mladoletnega nagrajenca. Nagrajencu bo nagrada poslana po pošti le po predhodni pisni privolitvi staršev oz. zakonitega zastopnika.
7. Rezultati nagradnega kviza so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Če se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v kvizu in/ali je kršil te pogoje oziroma ni prevzel nagrade v dogovorjenem roku, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v kvizu se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v kvizu in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
Organizator bo za nagrajenca, za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
8. Žrebanje
Žrebanje bo spremljala tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja. Komisija bo o žrebanju vodila zapisnik, ki bo vseboval podatke o datumu, uri ter kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in izžrebanih osebah. Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije, se izdela v enem izvodu in hrani pri organizatorju.
Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem kvizu sodelovali v skladu s pravili, bo komisija v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradnega kviza z naključnim žrebom izžrebala tri (3) nagrajence. Do nagrade niso upravičeni zaposleni družb A1 Slovenija, d. d., Drom agency, d.o.o., Shift, agency, d.o.o. ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb. Navedeni bodo iz nagradnega kviza izključeni s strani organizatorja.
O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žreba, navzočih osebah ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.
Na vpisani e-naslov bodo nagrajenci najkasneje 10 dni po zaključku nagradnega kviza obveščeni o nagradnem žrebu in prevzemu nagrad.
9. S sodelovanjem v nagradnem kvizu uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v nagradnem kvizu (npr. ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija, Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.
10. Uporabniki organizatorju nagradnega kviza dovoljujejo uporabo posredovanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradnega kviza.
11. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo tega kviza, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati tega kviza.
12. Privolitev k sodelovanju v nagradnem kvizu je mogoče kadar koli preklicati, vendar to predstavlja odpoved nadaljnjemu sodelovanju v nagradnem kvizu.
13. Sodelujoče mladoletne osebe so kadar koli v času trajanja kviza na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v kvizu. Če soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnih koli obveznosti izloči iz kviza.
14. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tem kvizu.
15. Sodelujoči lahko kadar koli v času kviza do vključno 28. 2. 2022 (po času organizatorja) zahteva preklic sodelovanja v kvizu. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom "Spletna brihta" na PR@A1.si (vse to najkasneje 28. 2. 2022 do ure 23:59.)
16. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz kviza, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).
17. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v kvizu,
- nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
- stroške internetne povezave se sodelujočemu zaračunava po vsakokrat veljavnem ceniku izbranega
internetnega ponudnika,
- kakršne koli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v aplikaciji nasproti sodelujočim
v aplikaciji in/ali kateremukoli tretjemu,
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršne koli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v kvizu.
18. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve kviza iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v kvizu sodelovali do trenutka prekinitve le tega. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator kviz tudi odpove. O tem mora prek spletne strani A1 obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
19. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator kviza. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe kviza rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
20. Pogoji kviza so objavljeni na spletni strani A1.si/spletne-brihte#kviz. S sodelovanjem v kvizu se šteje, da sodelujoči oz. uporabnik s temi pogoji soglaša.
21. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani A1.si/spletne-brihte#kviz, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov PR@A1.si, s pripisom »Spletna brihta«.

Strinjam se, da družba A1 Slovenija d. d. osebne podatke (ime ali vzdevek, podatek o pravilnem odgovoru na vsa vprašanja, datumu in času končanja kviza) zbira za namen izdelave potrdila s povabilom k sodelovanju v nagradni igri. Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli prekličete s poslanim sporočilom na elektronski naslov PR@A1.si. Več podatkov v zvezi z obdelovo podatkov je na voljo na spletni strani Politiki varstva osebnih podatkov.

 

V Ljubljani, dne 31.1. 2022