Poziv delničarjem družbe TS RPL d.d. za predložitev tiskanih delnic oziroma delnic v materializirani obliki in drugih podatkov potrebnih za izplačilo primerne denarne odpravnine

Na podlagi določil veljavne zakonodaje družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 1196332000 (v nadaljevanju: A1 Slovenija, d. d. ali glavni delničar), objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s sklepom skupščine družbe Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju TS RPL d.d.) z dne 7.3.2022 o načinu in pogojih izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe TS RPL d.d., predsednik uprave družbe A1 Slovenija, d. d. in prokurist družbe A1 Slovenija, d. d. pozivata delničarje TS RPL d.d., ki so v delniški knjigi družbe TS RPL d.d. vpisani kot imetniki tiskanih delnic oziroma delnic v materializirani obliki ( v nadaljevanju: imetnik delnic), da družbi TS RPL d.d., za namen izplačila primerne denarne odpravnine, izročijo vse izvirnike materializiranih delnic, s katerimi razpolagajo in sporočijo podatke, kot opisane v nadaljevanju.

 

Imetniki delnic morajo najkasneje v roku petih let od datuma objave tega poziva družbi TS RPL d.d. izročiti vse izvirnike materializiranih delnic, s katerimi razpolagajo in hkrati navesti vse podatke, ki jih družba TS RPL d.d. potrebuje za izplačilo primerne denarne odpravnine v znesku 4,17 EUR za vsako izročeno delnico družbe TS RPL d.d. Podatki, ki jih skupaj z delnicami v materializirani obliki sporočijo imetniki delnic, so:

  • ime in priimek fizične osebe ali ime firme imetnika delnic,
  • naslov ali poslovni naslov imetnika delnic,
  • EMŠO ali matična številka imetnika delnic,
  • število delnic, ki se izročajo družbi TS RPL d.d.,
  • številka transakcijskega računa za nakazilo primerne denarne odpravnine in naziv banke pri kateri je transakcijski račun odprt ter
  • kontaktni podatek (telefonska številka ali e-mail naslov), na katerem je imetnik delnic dosegljiv.

 

Imetniki delnic zgoraj navedene podatke družbi TS RPL d.d. posredujejo na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani družbe TS RPL d.d. in na sedežu družbe TS  RPL d.d. Imetniki delnic se identificirajo z osebnim dokumentom.

 

V kolikor je prišlo glede na podatke delničarske knjige TS RPL d.d. do spremembe imetnika delnic oziroma prenosa delnice kot vrednostnega papirja na drugega imetnika, mora imetnik delnic poleg zgoraj navedenih podatkov družbi TS RPL d.d. predložiti tudi fotokopijo ustrezne veljavne pravne podlage, ki predstavlja dokaz o izvedenem prenosu delnic (nepretrgano verigo indosamentov, pravnomočen sklep o dedovanju ipd.) in morebitno ostalo dokumentacijo, v skladu z vsakokratno zahtevo TS RPL d.d., statuta družbe TS RPL d.d. in/ali veljavne zakonodaje (v nadaljevanju izročitev materializiranih delnic in posredovanje vseh potrebnih podatkov in dokumentov o imetniku: popolna vloga). 

 

Družba A1 Slovenija, d. d. bo lahko zagotovila pravočasno izplačilo primerne denarne odpravnine preko Klirinško depotne družbe (KDD) le za imetnike delnic, ki bodo pri TS RPL d.d. vložili popolno vlogo in izkazali obstoj ustrezne pravne podlage, v roku petih let od datuma objave tega poziva.

 

Stroške v zvezi z nakazilom primerne denarne odpravnine na način kot določen s Pravili poslovanja KDD bo nosila družba A1 Slovenija, d. d. To vključuje stroške nakazila zneska primerne denarne odpravnine na fiduciarni račun KDD, stroške ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izplačilo ustrezne denarne odpravnine in stroške nakazila zneska ustrezne denarne odpravnine na transakcijski račun imetnika delnic, odprt pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ostale stroške, ki bi nastali pri izvedbi dejanj, potrebnih za izplačil denarne odpravnine (npr. stroški povezani s pridobivanjem ustreznih dokazov, odpiranje transakcijskega računa, stroški nakazila v tujino ipd.), krije imetnik delnic oziroma prijavitelj za izplačilo ustrezne denarne odpravnine.

 

Morebitne delnice, ki jih imetnik delnic v roku petih let od objave tega poziva ne bo izročil družbi TS RPL d.d., bodo v imetništvo glavnega delničarja prenesene brez izplačila ustrezne denarne odpravnine.

 

Imetniki delnic lahko popolno vlogo izročijo na sedežu družbe TS RPL d.d. vsak ponedeljek med 10.00 in 12.00 ter vsak četrtek med 14.00 in 16.00, po predhodni telefonski najavi na tel. št. 040 586 722 .

 

A1 Slovenija,  d. d.

 

Dejan Turk, predsednik uprave

 

Milan Zaletel, prokurist