Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre „Osvoji A1 Vajb paket“

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre „Osvoji A1 Vajb paket” (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Posredovanje podatkov

Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Instagram, Inc. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne navedenemu podjetju. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov info@A1.si.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od dne 29. 5. 2023 do dne 12. 6. 2023 do 23.59 ure po času organizatorja, in sicer na Instagram strani A1 Vajb (https://www.instagram.com/a1_vajb) pod objavami nagradne igre do zaključka trajanja nagradne igre, dne 12. 6. 2023 do 23.59.
4. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Z oddajo soglasja k tem splošnim pogojem uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke na spletni strani o uporabniku (npr. ime in priimek, elektronski naslov, mobilno številko) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

5. Sodelujoči

V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).

V igri ne smejo sodelovati zaposleni družb A1 Slovenija, d. d., Drom agency, d.o.o., Shift, agency, d.o.o. ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom „Osvoji A1 Vajb paket“ na info@A1.si.
6. Potek sodelovanja in nagrade
Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja na družbenem omrežju Instagram pod posebej označenim oglasom ali objavami nagradne igre opravi zahtevano nalogo. 
Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v roku enega (3) treh delovnih dni po zaključku z naključnim žrebom izžrebala enega (1) nagrajenca.
O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žreba, navzočih osebah ter nagrajencu. Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavlja pet predstavnikov organizatorja. Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.
7. Vrednost nagrad
V nagradni igri bo podeljena 1 nagrada, v skupni vrednosti 289,99€ (z DDV).

1x A1 Vajb paket, ki bo vseboval:
-    1x Apple Airpods 3. generacija s škatlico za polnjenje, v vrednosti 289,99€ (z DDV) 
-    1x Vajb nogavice, v vrednosti 0,00€
-    1x Vajb čepki, v vrednosti 0,00€


Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.
8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Organizator bo nagrajenca obvestil o nagradi v roku treh (3) delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo na omrežju Instagram in/ali preko neposrednega sporočila. 
9. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri so predmet obdavčitve. Vsak nagrajenec nam je dolžan poslati svojo davčno številko.
10. Upravičenost do nagrade
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku treh (3) dneh po objavi obvestila o nagradi, na poziv organizatorja preko elektronske pošte ali zasebnega sporočila na omrežju Instagram, sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.
V kolikor nagrajenec najkasneje v roku treh (3) dneh po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih Organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku treh (3) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade glede na ta pravila in pogoje. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, izgubi pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:
● se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili
ali
● se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
11. Škoda in višja sila
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora ustrezno obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
12. Dokončnost rezultatov nagradne igre
Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
13. Internetna povezava
Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

14. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani
Organizator igre tudi ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
15. Izločitev iz nagradne igre
Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).
16. Pritožbe in reklamacije
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.
17. Objava pravil
Pogoji igre so objavljeni na A1.si.
18. Dopolnitve in spremembe teh pravil
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani A1.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@A1.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri „Osvoji A1 Vajb paket“.
19. Veljavnost pravil
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 26. 5. 2023, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na A1.si.
V Ljubljani, dne 26. 5. 2023. 
A1 Slovenija, d. d.