Tujina_landing.png

Tujina - Klici v tujino

Pred odhodom v tujino preverite, kakšne ugodnosti vam nudimo ter kakšne so cene klicev in storitev iz tujine ter v tujini.

Vpišite državo, v katero kličete.

Za informacijo o tarifah morate v vnosno polje vpisati državo, v katero kličete.

Z opcijami ali spremembo tarif si znižajte stroške med potovanjem!

Za izbrano državo so na voljo naslednje posebne tarife in opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil SMS ter prenosov podatkov na vašem potovanju.

Mednarodni klici

Vklopite opcijo za cenejše klice iz Slovenije v države EU ter izbrane države.
16,99 €/m
100 min pogovorov
SPO_OpcijaPARTNER100 SPO_OpcijaPARTNER100 Opcija PARTNER 100
39,99 €/m
250 min pogovorov
SPO_OpcijaPARTNER250 SPO_OpcijaPARTNER250 Opcija PARTNER 250
89,99 €/m
600 min pogovorov
SPO_OpcijaPARTNER600 SPO_OpcijaPARTNER600 Opcija PARTNER 600
8,99 €/m
100 min pogovorov
SPO_OpcijaEU100 SPO_OpcijaEU100 Opcija EU 100
18,99 €/m
250 min pogovorov
SPO_OpcijaEU250 SPO_OpcijaEU250 Opcija EU 250
36,99 €/m
600 min pogovorov
SPO_OpcijaEU600 SPO_OpcijaEU600 Opcija EU 600

Pogoj za sklenitev opcije je obstoječe naročniško razmerje. Pogovori po preseženi vključeni količini se obračunavajo po veljavnem ceniku. Neporabljene količine niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje. Nakup je omejen na eno opcijo v času trajanja opcije. Obračunski interval je 60s. Cene vključujejo DDV.

Vključene količine Opcije EU 100, 250 in 600 veljajo za klice v naslednje države: Vse države članice EU, Norveško, Islandijo in Liechtenstein.
Vključene količine Opcij PARTNER 100, 250 in 600 veljajo tudi za klice v naslednje države: BiH, Srbijo, Črno Goro, Albanijo, Makedonijo, Kosovo, ZDA, Rusijo, Egipt, Švico, Avstralijo, Nova Zelandijo, Kitajsko, Turčijo, Belorusijo in Ukrajino.

Več Skrij

Mednarodna sporočila

Vklopite opcijo za cenejše pošiljanje mednarodnih sporočil iz Slovenije v tujino.
4,98 €/m
101 SMS
SPO_Med_Spo_101 SPO_Med_Spo_101 Med. sporočila 101
10,07 €/m
1001 SMS
SPO_Med_Spo_1001 SPO_Med_Spo_1001 Med. sporočila 1001

Opcijo lahko sklenejo naročniki in uporabniki SIMPL na račun. Sporočila po preseženi vključeni količini se obračunavajo po enotni ceni 0,22 EUR. Neporabljene količine niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje. Nakup je omejen na eno opcijo v času trajanja opcije. Opcija se NE izklopi samodejno. Cene vključujejo DDV.

Vključene količine veljajo za SMS/MMS sporočila poslana na vse številke tujih operaterjev v tujini, s klicno kodo različno od +386.

Več Skrij

Kaj je Tarifa oz. Opcija in kako jo vklopim?

Kaj je tarifa?

Tarifa je osnovna tarifa za gostovanje v tujini. Vsi naročniki imate privzeto vključeno tarifo Tujina, ki pa jo lahko po potrebi zamenjate za tarifo Svet, ki se deli na tarifo Svet za klice, s katero lahko dolge pogovore opravljate ceneje in tarifo Data svet, s katero si zagotovite cenejši prenos podatkov v tujini izven EU/EEA območja. Tarifa Svet oz. Data svet ni privzeto aktivirana in si jo vklopite ali izklopite sami. Ko je Tarifa vklopljena, velja vse do takrat, ko jo uporabnik izklopi sam, velja pa najmanj 1 mesec od vklopa.

Kaj je opcija?

Za izbrano državo so na voljo posebne Opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil, SMS, ter prenosov podatkov na vašem potovanju. Storitve v aktivnih opcijah se praviloma porabljajo prioritetno v primerjavi s storitvami v Tarifi.

Naročnikom so na voljo različne Opcije za cenejše klice v tujini:

Opcije Tujina EU 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 enot za klice in sporočila, SMS, v tujini že od 8,99 € in veljajo v vseh državah znotraj EU.

Opcije Tujina  partner 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 enot za klice in sporočila, SMS, v tujini že od 36,99 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih kot tudi v vseh državah znotraj EU.

Opcije Tujina data EU 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB že od 8,99 € in veljajo v vseh državah znotraj EU. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila, SMS.

Opcije Tujina DATA PARTNER 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB že od 36,66 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih kot tudi v vseh državah znotraj EU. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila, SMS.

Opcija Tujina 1 GIGA vključuje 1 GB na Hrvaškem, v Avstriji, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Belorusiji in Liechtensteinu za 9,99 €.

Tarifa EU in Balkan: Storitev se zaračuna za dan gostovanja v katerikoli državi Evropske unije, pri tarifi  EU in Balkan pa tudi v Srbiji in Makedoniji, vendar le, ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS ali uporabljate prenos podatkov. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop tarif. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.

Več Skrij

Cene veljajo za minuto pogovora/SMS/MMS/MB. Obračunski interval za odhodne klice iz območja EU znaša 30/1 in pomeni, da se prvih 30 sekund plača v celoti, ne glede na dolžino klica, naprej pa se klici obračunajo po sekundnem intervalu. Dohodni klici v EU se obračunajo po sekundnem intervalu. Odhodni in dohodni klici z ostalih območij se obračunajo po 60-sekundnem intervalu. Obračunski interval za prenos podatkov v EU je 1 kB, v ostalih območjih pa 100 kB. Med gostovanjem pri nekaterih mobilnih operaterjih v tujini (zlasti v ZDA in Kanadi) se kot vzpostavitev dohodnega ali odhodnega klica šteje že, ko klicani telefon zazvoni.

true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false