Nič več dolgčasa!

Nagradna igra je zaključena in dnevi dolgočasenja so za nami.


Oglejte si, kdo se je uvrstil na lestvico najbolj zdolgočasenih Slovencev in kdo si najbolj zasluži rešitev
brezplačno mesečno naročnino na midiMIO paket za 1 leto z vključenimi zabavnimi vsebinami.
 
1. mesto: Zdolgočasen 24/7

2. mesto: JanjaS

3. mesto: malina

 
Vam je še vedno dolgčas, kljub temu da se je nagradna igra že končala? 
 
 • Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre „Dolgčas “

  1. Organizator nagradne igre
  Organizator nagradne igre „Dolgčas“ (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

  2. Posredovanje podatkov
  Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov info@A1.si.

  3. Trajanje nagradne igre
  Nagradna igra bo potekala od dne 28. 9. 2022 do dne 12. 10. 2022 do 23.59 ure po času organizatorja, in sicer na spletni strani a1.si/dolgcas.

  4. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

  Z oddajo soglasja k tem splošnim pogojem sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke na prijavnem obrazcu (npr. vzdevek, elektronski naslov, …) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

  Pravica do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, omejitve obdelave, do prenosljivosti podatka ter pravica do ugovora so urejene v veljavni zakonodaji ter v Politiki varstva osebnih podatkov, dostopni na spletni strani www.a1.si, v kolikor niso drugače opredeljeni s temi pogoji.

  5. Sodelujoči

  V igri lahko sodelujejo vsi, ki so fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).

  V igri ne smejo sodelovati zaposleni družb A1 Slovenija, d. d., Drom agency, d.o.o., Shift, agency, d.o.o. ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

  Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom „Dolgčas“ na info@A1.si.

  6. Potek sodelovanja in nagrade

  Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja na spletni strani nagradne igre na a1.si/dolgcas odda svoje osebne podatke (vzdevek, elektronski naslov), se s časom dolgočasenja z vzdevkom vpiše na javno objavljeno lestvico Najbolj zdolgočasenih Slovencev, se strinja s predmetnimi pogoji ter odda privolitev za sodelovanje.

  Posredovanje osebnih podatkov je obvezno za namen izvedbe igre, izbor nagrajencev in obveščanje nagrajencev. Organizator osebne podatke obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.

  Vsak uporabnik lahko v celotni nagradni igri sodeluje enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja se bo v izboru za nagrado štelo, da je sodeloval le enkrat.

  Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku izbrala tri (3) nagrajence, to bodo tisti trije (3) sodelujoči, ko bodo dosegli najboljšo uvrstitev na lestvici.

  O izboru bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavlja pet predstavnikov organizatorja. Rezultati izbora komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.

  7. Vrednost nagrad
  V nagradni igri bodo podeljene tri (3) nagrade, in sicer vsakokrat po ena (1) brezplačna naročnina na midiMIO paket za 12 mesecev v vrednosti 215,88 € (12 mesecev x 17,99 €).
  Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

  8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
  Organizator bo nagrajenca obvestil o nagradi v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradne igre preko neposrednega elektronskega sporočila.

  9. Obdavčitev nagrad
  Sodelujoči v aktivaciji so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se sodelujoči strinja, da bo v primeru, da bo izbran kot nagrajenec nagradne igre, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju) posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema obvestila o nagradi. V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

  10. Upravičenost do nagrade
  Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku osmih (8) dni po pošiljanju obvestila o nagradi, na poziv organizatorja preko elektronske pošte sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.

  V kolikor nagrajenec najkasneje v roku osmih (8) dni po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih Organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku osmih (8) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade glede na ta pravila in pogoje. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, izgubi pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili
  ali
  • se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.


  11. Škoda in višja sila
  Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade.
  Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
  Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).

  Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora ustrezno obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

  12. Dokončnost rezultatov nagradne igre
  Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  13. Internetna povezava
  Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

  14. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani
  Organizator igre tudi ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

  15. Izločitev iz nagradne igre
  Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

  16. Pritožbe in reklamacije
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

  17. Objava pravil
  Pogoji igre so objavljeni na a1.si/dolgcas.

  18. Dopolnitve in spremembe teh pravil
  Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani a1.si/dolgcas, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@A1.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri „Dolgčas”.

  19. Veljavnost pravil
  Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 28. 9. 2022, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na a1.si/dolgcas.

  V Ljubljani, dne 28. 9. 2022

  A1 Slovenija, d. d.