Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja

Naročnik, ki je fizična oseba, lahko sklene naročniško pogodbo za mobilne in fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) z A1:

 • če je polnoleten;
 • če je poslovno sposoben;
 • če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oz. na območju EU oz. EGP;
 • če podjetju A1 predloži vse podatke glede svoje istovetnosti in ostale podatke, na podlagi katerih lahko A1 ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe;
 • če predloži ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoče preveriti oz. potrditi točnost in popolnost vseh predloženih podatkov;
 • če je plačilno sposoben in lahko to svojo plačilno sposobnost podjetju A1 dokaže (s potrdilom o znesku osebnih prejemkov ali na drug način v skladu z zahtevami A1);
 • če nima do A1 neporavnanih obveznosti;
 • če nima z A1 sklenjeni že dve ali več naročniških pogodb;
 • če nima oz. ni imel z A1 nobenih spornih razmerij.

Uporabnik naročniškega razmerja je lahko tudi mladoletna oseba. Za mlade med 11 in 18 let starosti lahko naročniško razmerje sklenejo starši ali zakoniti zastopniki, ki pa morajo biti starejši od 31 let.

Zasebni uporabniki lahko na prodajnem mestu sklenete do dve naročniški razmerji. Pomembno: dejansko število sklenjenih naročniških razmerij je lahko tudi večje od navedenega. Informacijo o končnem številu sklenjenih naročniških razmerij boste prejeli na prodajnem mestu.  

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Zasebni uporabniki

S seboj prinesite osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje v obliki kartice) in davčno številko. Če želite istočasno skleniti direktno obremenitev (trajnik), prinesite s seboj še bančno kartico.

Podjetja

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja,
 • ID za DDV,
 • izpisek iz sodnega registra ali izpisek iz imenika Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) imenika,
 • žig podjetja (v kolikor ga podjetje uporablja pri poslovanju).

Samostojni podjetniki

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
 • ID za DDV,
 • potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov ali izpisek iz ustreznega registra drugih neodvisnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali registracijski dokument ali dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
 • žig (v kolikor ga podjetje uporablja pri poslovanju).
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Naročnik, ki je pravna oseba, lahko sklene naročniško pogodbo za mobilne in fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) z A1:

 • če naročniško pogodbo v njegovem imenu in za njegov račun sklene njegov zastopnik, ki je kot tak vpisan v sodni register ali drug uradni register (evidenco), v mejah svojih pooblastil;
 • če je vpisan v sodni register ali drug uradni register (evidenco) v skladu z veljavnimi predpisi in ima sedež na območju Republike Slovenije oz. na območju EU ali EGP;
 • če podjetju A1 zagotovi vse podatke glede svojega statusa in zastopnikov ter ostale podatke, na podlagi katerih lahko A1 ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe;
 • če predloži ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoče preveriti oz. potrditi točnost in popolnost vseh predloženih podatkov;
 • če je plačilno sposoben in lahko to svojo plačilno sposobnost podjetju A1 dokaže (z bonitetnim obrazcem ali na drug način v skladu z zahtevami A1);
 • če nima do A1 neporavnanih obveznosti;
 • če nima oz. ni imel z A1 nobenih spornih razmerij.

Poslovni uporabniki lahko na prodajnem mestu sklenete do šest naročniških razmerij. Pomembno: število dejansko sklenjenih naročniških razmerij je lahko tudi manjše oz. večje od navedenega. Informacijo o končnem številu sklenjenih naročniških razmerij boste prejeli na prodajnem mestu.  

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja za mobilne in fiksne storitve (televizija, internet, telefonija).

a) Fizične osebe, ki ste državljani EU

Državljani EU lahko sklenete naročniško razmerje kot tuji državljani. Za to potrebujete:

 • veljavni potni list,
 • delovno dovoljenje ali potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec,
 • davčno številko, ki jo prejmejo od Finančne uprave Republike Slovenije.

b) Fizične osebe, ki niste državljani EU

 • veljavno potrdilo ali dovoljenje za bivanje na območju Republike Slovenije,
 • osebna izkaznica za tujce ali drug osebni dokument, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije (z obdobjem veljavnosti vsaj 2 let),
 • originalna davčna številka, ki jo je izdal FURS (s štampiljko in podpisom),
 • veljavni potni list ali drug osebni dokument, ki ga je izdal pristojni organ tuje države,
 • potrdilo o zaposlitvi (tj. originalna pogodba ali potrdilo delodajalca).

c) Podjetja

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja,
 • ID za DDV,
 • izpisek iz sodnega registra ali izpisek iz imenika Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) imenika,
 • žig podjetja (v kolikor ga podjetje uporablja pri poslovanju).

d) Samostojni podjetniki

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
 • ID za DDV,
 • potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov ali izpisek iz ustreznega registra drugih neodvisnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali registracijski dokument ali dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
 • žig (v kolikor ga podjetje uporablja pri poslovanju).


Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za mobilne ali fiksne storitve se zaračuna znesek priključnine. Plačate ga na prvem izdanem računu v višini 11,99 €. V primeru istočasnega priklopa mobilnih in fiksnih storitev se priključnina zaračuna samo enkrat.

Če se odločite za nakup terminalne opreme, na prodajnem mestu plačate kupnino.
 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Naročniško razmerje lahko sklenete na vseh prodajnih mestih A1.


Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ne, rezervacija mobilne ali fiksne številke ni možna. Na prodajnem mestu si lahko izberete naročniško številko iz seznama, ki je na voljo.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za mobilne storitve prejmete:

 • kartico SIM (kartica z identifikacijsko kodo naročnika, ki omogoča identifikacijo naročnika, priključitev na omrežje in uporabo storitev),
 • telefonsko številko (to je številka, ki jo A1 v okviru izvajanja storitev dodeli v uporabo naročniku) in
 • komunikacijsko napravo ali drugo opremo, ki jo uporabljajo uporabniki storitev A1, v kolikor se odločite za nakup.

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) se nabor opreme, ki jo prejmete v brezplačno uporabo glede na naročeno storitev razlikuje:

 • paket lahko vsebuje več digitalnih sprejemnikov, elektro sete, DIN kabel, optično napravo ONT ali razdelilnik,
 • vsi naročniki brezplačno prejmete modem, izjemi sta kabelski internet in internet prek ponudnika OŠO Tritel, kjer modem zagotovi lastnik oz. upravitelj omrežja.
   
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij